Obecné informace

UPOZORNĚNÍ O SOUKROMÍ

 • Updated

OZNÁMENÍ O OCHRANĚ SOUKROMÍ

ÚVOD

Toto oznámení o ochraně soukromí vydala společnost Bulk™.

Společnost Bulk™ respektuje vaše soukromí a je zavázána chránit vaše osobní údaje. Toto oznámení o ochraně soukromí vám přináší informace o tom, jak pečujeme o vaše osobní údaje, když navštěvujete naše webové stránky (nehledě na to, odkud jste se na ně dostal/a), jaká máte práva v oblasti soukromí a jak vás chrání zákon.

Toto oznámení o ochraně soukromí je k dispozici ve vrstveném formátu, kde můžete rozkliknout konkrétní oblasti, které jsou níže uvedeny.

 • DŮLEŽITÉ INFORMACE A ÚDAJE O NÁS
 • ÚDAJE, KTERÉ O VÁS SHROMAŽĎUJEME
 • JAK JSOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE SCHROMAŽĎOVÁNY
 • JAK POUŽÍVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE
 • ZPŘÍSTUPNĚNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 • MEZINÁRODNÍ PŘEDÁVÁNÍ ÚDAJŮ
 • ZABEZPEČENÍ ÚDAJŮ
 • UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ
 • VAŠE ZÁKONNÁ PRÁVA
 1. DŮLEŽITÉ INFORMACE A ÚDAJE O NÁS

ÚČEL TOHOTO OZNÁMENÍ O OCHRANĚ SOUKROMÍ

Cílem tohoto oznámení o ochraně soukromí je předat vám informace o tom, jak společnosti Bulk™ shromažďuje a zpracovává vaše osobní údaje získané během poskytování našich produktů/služeb a během vašeho používání těchto webových stránek, včetně veškerých údajů, které nám můžete poskytnout při přihlášení k odběru jakýchkoli zpravodajů nebo publikací, při nakupování produktů nebo účasti v soutěžích.

Naše produkty a služby a tato webová stránka nejsou určeny dětem a záměrně neshromažďujeme údaje týkající se dětí.

Je nezbytné, abyste si toto oznámení o ochraně soukromí přečetl/a společně s jakýmkoli dalším oznámením o ochraně soukromí nebo oznámením o spravedlivém zpracování, která můžeme vydat u konkrétních příležitostí, kdy shromažďujeme nebo zpracováváme vaše osobní údaje, abyste měl/a veškeré informace o tom, jak a proč používáme vaše údaje. Toto oznámení o ochraně soukromí doplňuje další oznámení a jeho účelem není tato další oznámení nahradit.

Vaše údaje budou zpracovávány výhradně v souladu s právními předpisy na ochranu osobních údajů. Pokud údaje zpracovává správce nebo zpracovatel usazený v Evropské unii nebo pokud údaje obsahují údaje osob v Evropské unii, zahrnují právní předpisy na ochranu osobních údajů obecné nařízení o ochraně osobních údajů (nařízení (EU) 2016/679) („EU GDPR“), směrnici o soukromí a elektronických komunikacích (2002/58/ES) (v platném znění) („směrnice o e-soukromí“) a jakékoli další právní předpisy zavedené v souvislosti s výše uvedenými právním předpisy. Ve Spojeném Království, kde máme své hlavní sídlo, zahrnují právní předpisy zákon na ochranu údajů z r. 2018 („DPA 2018“), obecné nařízení o ochraně osobních údajů Spojeného království („UK GDPR“) a nařízení o soukromí a elektronických komunikacích (směrnice ES) z r. 2003 („PECR“).

Podle místa, kde sídlíte, se mohou na vás vztahovat další právní předpisy. Není-li uvedeno jinak, zpracujeme vaše osobní údaje v souladu s výše uvedenými právními předpisy na ochranu osobních údajů.

SPRÁVCE

Bulk™ je obchodní název společnosti Sports Supplements Limited, která je správcem a odpovědným subjektem za vaše osobní údaje (souhrnně dále jen „Bulk™“, „my“, „náš“ a všechny tvary těchto zájmen v tomto oznámení o ochraně soukromí).

Jmenovali jsme pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO), který odpovídá za dohled nad záležitostmi souvisejícími s tímto oznámením o ochraně soukromí. V případě jakýchkoli dotazů k tomuto oznámení o ochraně soukromí se obracejte na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů s využitím níže uvedených kontaktních údajů.

KONTAKTNÍ ÚDAJE

Naše kompletní údaje:

Celý název právnické osoby: Sports Supplements Limited (obchodující pod názvem Bulk™)

Plný titul: pověřenec pro ochranu osobních údajů

E-mailová adresa: dpo@bulk.com

Poštovní adresa: Unit 1, Gunfleet Business Park, Brunel Way, Colchester, Essex CO4 9QX, UNITED KINGDOM

Telefonní číslo: 0800 085 2950

V České republice upravuje ochranu údajů Úřad pro ochranu osobních údajů (UOOU), který uvádí tyto kontaktní údaje:

Poštovní adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7

Telefonní číslo: +420 234 665 111/ +420 234 665 800

Webová stránka: https://www.uoou.cz

Avšak máte-li stížnost nebo obavy související s tím, jak spravujeme vaše osobní údaje, uvítali bychom možnost zabývat se vaší záležitostí dříve, než se obrátíte na UOOU, proto se prosím nejprve spojte s námi.

ODKAZY TŘETÍCH STRAN

Tyto webové stránky mohou obsahovat odkazy na webové stránky, plug-iny a aplikace třetích stran. Kliknutím na tyto odkazy nebo umožněním těchto spojení může vést k tomu, že třetí strany budou moci shromáždit nebo sdílet údaje o vaší osobě. Nad webovými stránkami těchto třetích stran nemáme žádnou kontrolu a neodpovídáme za jejich prohlášení o ochraně soukromí. Když opustíte naši webovou stránku, doporučujeme vám, abyste si přečetli oznámení o ochraně soukromí každé webové stránky, kterou navštívíte.

 1. ÚDAJE, KTERÉ O VÁS SHROMAŽĎUJEME

Osobní údaje znamenají jakékoli informace o osobě, z nichž lze zjistit její totožnost. Nepatří sem údaje, z nichž byla totožnost odstraněna (anonymní údaje).

Můžeme shromažďovat, používat, ukládat a předávat různé druhy osobních údajů o vaší osobě, které jsme takto seskupili:

 • Identifikační údaje zahrnují jméno, příjmení, uživatelské jméno nebo podobný identifikátor, titul, datum narození a pohlaví.
 • Kontaktní údaje zahrnují fakturační adresu, dodací adresu, e-mailovou adresu a telefonní čísla.
 • Finanční údaje zahrnují údaje k bankovnímu účtu a platebním kartám.
 • Údaje o transakcích zahrnují podrobné informace o platbách poukázaných na váš účet a z vašeho účtu a další podrobnosti o produktech a službách, které jste od nás zakoupil/a.
 • Technické údaje zahrnují adresu internetového protokolu (IP), vaše přihlašovací údaje, typ a verzi prohlížeče, nastavení časové zóny a lokalitu, typy a verze pluginu prohlížeče, provozní systém a platformu a další technologii na zařízeních, která využíváte pro přístup na tuto webovou stránku.
 • Údaje o profilu zahrnují vaše uživatelské jméno a heslo, vaše nákupy nebo objednávky zboží, které jste zakoupil/a, vaše zájmy, preference, zpětnou vazbu, odpovědi v průzkumech a další interakce s námi.
 • Údaje o používání zahrnují informace o tom, jak používáte naše webové stránky, produkty a služby.
 • Marketingové a komunikační údaje zahrnují vaše preference ohledně přijímání marketingových sdělení od naší společnosti a od našich třetích stran a vaše preference v komunikaci.

Je důležité, aby vaše osobní údaje, které o vás vedeme, byly správné a aktuální. Informujte nás prosím, pokud se vaše osobní údaje v průběhu vašeho vztahu s námi změní, nebo pokud jinak aktualizujete údaje k svému účtu u nás online.

Za různými účely také shromažďujeme, používáme a sdílíme souhrnné údaje, například statistické nebo demografické údaje. Souhrnné údaje mohou být odvozeny z vašich osobních údajů, ale nepovažují se za osobní údaje z pohledu zákona, neboť přímo ani nepřímo neodhalují vaši totožnost. Například můžeme shrnout vaše údaje o používání, abychom vypočítali procento uživatelů přistupujících k určité funkci webové stránky. Pokud však sloučíme nebo spojíme souhrnné údaje s vašimi osobními údaji tak, aby vás bylo možno přímo či nepřímo identifikovat, zacházíme s takovými sloučenými údaji jako s osobními údaji, které budou používány v souladu s tímto oznámením o ochraně soukromí.

Neshromažďujeme nezbytně žádné zvláštní kategorie osobních údajů o vaší osobě (do této kategorie patří informace, které vypovídají o vašem rasovém či etnickém původu, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení, o vašem sexuálním životě nebo sexuální orientaci, o vašich politických názorech, členství v odborech, informace o vašem zdravotním stavu a genetických a biometrických údajích).

Shromažďujeme však informace, které by mohly být použity k odvození zvláštních kategorií osobních údajů o vaší osobě. Patří zde údaje, které nám poskytujete, když volíte preference k svému účtu. Ujišťujeme vás, že tyto preference nepoužijeme k tomu, aby mohly být vyvozeny jakékoli závěry o zvláštních kategoriích osobních údajů o vaší osobě. Tyto údaje budou použity pouze k tomu, abychom vám mohli doporučovat produkty, o nichž se domníváme, že by vás mohly zajímat. Máte naprostou kontrolu nad tím, zda nám tyto informace sdělíte, nepožadujeme jejich sdělení pro umožnění přístupu na naše webové stránky ani pro zadávání objednávky kteréhokoli z našich produktů.

Vezměte prosím na vědomí, že pokud nám takové informace poskytnete, zpracujeme je na základě vašeho výslovného souhlasu. Takový souhlas můžete kdykoli odvolat, jestliže zaktualizujete preference ve vašem účtu nebo se na nás obrátíte s žádostí, abychom dané informace přestali zpracovávat.

POKUD NÁM NEPOSKYTNETE OSOBNÍ ÚDAJE

V případě, že potřebujeme získat osobní údaje, jestliže to ukládají právní předpisy nebo podle obchodních podmínek smlouvy, kterou jsme s vámi uzavřeli, a vy nám dané údaje po obdržení naší žádosti neposkytnete, možná nebudeme moci splnit smlouvu, kterou jsme s vámi uzavřeli nebo zkoušíme uzavřít (například o poskytování zboží nebo služeb). V takovém případě můžeme zrušit produkt či službu, které u nás využíváte, ale v takovém případě vám to nejprve oznámíme.

 1. JAK JSOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE SCHROMAŽĎOVÁNY?

Ke shromažďování údajů od vás a o vás používáme různé způsoby:

 • Přímé interakce. Můžete nám poskytnout své identifikační, kontaktní a finanční údaje vyplněním formulářů nebo v korespondenci s námi prostřednictvím poštovní služby, telefonu, e-mailu či jinak. Patří zde osobní údaje, které nám poskytnete v těchto případech:
  • žádáte o naše produkty nebo služby;
  • vytváříte účet na našich webových stránkách;
  • přihlašujete se k odběru našich služeb nebo publikací;
  • požadujete, aby vám byla zasílána marketingová sdělení;
  • přihlašujete se do soutěže, propagační akce nebo průzkumu;
  • předáváte nám zpětnou vazbu.
 • Automatizované technologie a interakce. Během vašich interakcí s našimi webovými stránkami můžeme automaticky shromažďovat technické údaje o vašem zařízení, aktivitách a vzorcích chování při prohlížení. Tyto osobní údaje shromažďujeme pomocí cookies a dalších podobných technologií. Bližší informace viz naši politiku o používání cookies.
 • Zdroje třetích stran nebo veřejně dostupné zdroje. Osobní údaje o vaší osobě můžeme získat od různých třetích stran, jak je níže uvedeno:
  • Technické údaje od těchto stran:

(a)  Google Analytics, umožňuje nám pochopit, jak návštěvníci používají naše webové stránky, a na tomto základě můžeme stránky optimalizovat, abychom zvýšili jejich výkonnost.

(b)  Criteo, Emarsys, Facebook, Affiliate Window a Google, které používají cílené (targeting) cookies k sledování doporučení z jiných webových stránek.

(c)  Kontaktní, finanční údaje a údaje o transakcích od poskytovatelů technických, platebních a dodacích služeb.

 • Kontaktní údaje od kohokoli, kdo vás doporučí v rámci „doporuč příteli“.
 1. JAK POUŽÍVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

Vaše osobní údaje používáme pouze tehdy, pokud nám to dovolují právní předpisy. Nejčastěji se spoléháme na následující zákonné základy, abychom zajistili, že budou vaše osobní údaje zpracovávány v souladu se zákonem:

Plnění smlouvy znamená zpracování vašich údajů, pokud je to nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž stranou jste, nebo pokud činíme kroky na vaši žádost před uzavřením takové smlouvy.

Oprávněný zájem znamená zájem našeho podniku při provádění a řízení naší obchodní činnosti poskytnout vám co nejlepší službu/produkt a zajistit vám ty nejlepší a nejbezpečnější zkušenosti. Před zpracováním vašich osobních údajů pro naše oprávněné zájmy dbáme na to, abychom posoudili a vyvážili jakýkoli dopad na vaši osobu (pozitivní i negativní) a vaše práva. Nevyužíváme vaše osobní údaje k aktivitám, kde by dopad na vás převážil nad našimi zájmy (s výjimkou případu, kdy máme váš souhlas nebo to od nás jinak zákon vyžaduje či nám to povoluje). Další informace o tom, jak posuzujeme naše oprávněné zájmy vůči jakému možnému dopadu na vaši osobu v souvislosti s konkrétními aktivitami vám poskytneme, pokud se na nás obrátíte.

Dodržení zákonné nebo regulační povinnosti znamená zpracování vašich osobních údajů, pokud je to nezbytné pro dodržení zákonné nebo regulační povinnosti, která se na nás vztahuje.

Souhlas znamená zpracování vašich osobních údajů, k němuž jste poskytli svobodně svůj konkrétní, informovaný souhlas.

Obecně nespoléháme na souhlas jako na právní základ pro zpracování vašich osobních údajů, ale pouze v souvislosti se zasíláním sdělení přímého marketingu vaší osobě e-mailem nebo textovou zprávou.

Máte právo svůj souhlas s marketingem kdykoli odvolat, jestliže se na nás obrátíte.

ÚČELY, PRO KTERÉ POUŽIJEME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

Níže jsme nastínili formou tabulky popis všech způsobů, jakými hodláme využívat vaše osobní údaje, a o jaké právní základy se při tom opíráme. V příslušných případech jsme také určili naše oprávněné zájmy.

Upozorňujeme, že vaše osobní údaje můžeme zpracovávat z více než jednoho zákonného důvodu, což závisí na konkrétním účelu, pro který vaše údaje používáme. Obraťte se na nás, pokud potřebujete bližší informace o konkrétním zákonném důvodu, na jehož základě zpracováváme vaše osobní údaje, jestliže byl v níže uvedené tabulce uveden více než jeden důvod.

ÚČEL/AKTIVITA

TYP ÚDAJŮ

ZÁKONNÝ ZÁKLAD

Registrovat vás jako nového zákazníka

- Identifikační

- Kontaktní

- Plnění s vámi uzavřené smlouvy

Zpracovat a vyřídit vaši objednávku, včetně těchto úkonů:

- správa plateb a poplatků

- inkasování a vymáhání peněz, které nám dlužíte

- zaslání servisních sdělení souvisejících s vašimi objednávkami

- Identifikační

- Kontaktní

- Finanční

- Transakční

- Marketing a komunikace

- Plnění s vámi uzavřené smlouvy

- Nezbytné pro naše oprávněné zájmy (vymáhat naše pohledávky)

- Souhlas

Řídit náš vztah s vámi, což bude zahrnovat tyto činnosti:

- informovat vás o změnách v naší politice ochrany soukromí

- požádat vás o zanechání recenze nebo o účast v průzkumu

- zodpovídat vaše dotazy

- zasílat vám další odpovídající sdělení o službách

- Identifikační

- Kontaktní

- Profil

- Marketing a komunikace

- Plnění s vámi uzavřené smlouvy

- Nezbytné pro splnění zákonné povinnosti

- Nezbytné pro naše oprávněné zájmy (udržovat aktuálnost našich záznamů, průběžně vás informovat, zkoumat, jak zákazníci používají naše produkty/služby za účelem jejich dalšího zkvalitňování)

Umožnit vám účast v slosování o ceny, v soutěži nebo v průzkumu

- Identifikační

- Kontaktní

- Profil

- Použití

- Marketing a komunikace

- Plnění s vámi uzavřené smlouvy

- Nezbytné pro naše oprávněné zájmy (udržet si zákazníky nabídkami motivačních pobídek a slev)

- Souhlas

Spravovat a chránit náš podnik a tyto webové stránky (včetně řešení problémů, analýzy údajů, testování, údržby systémů, podpory, výkaznictví a hostování údajů)

- Identifikační

- Kontaktní

- Technické

 

- Nezbytné pro naše oprávněné zájmy (pro provozování naší obchodní činnosti, poskytování správy a IT služeb, bezpečnost sítě, pro prevenci podvodů a v kontextu reorganizace podniku nebo výkonu restrukturalizace skupiny)

- Souhlas

Dodávat vám relevantní obsah a reklamy webových stránek a měřit či pochopit účinnost reklam, které vám nabízíme

- Identifikační

- Kontaktní

- Profil

- Použití

- Marketing a komunikace

- Technické

- Nezbytné pro naše oprávněné zájmy (zkoumat, jak zákazníci používají naše produkty a služby, abychom je dále rozvíjeli, rozvíjet naše podnikání a sdělovat naši marketingovou strategii)

- Souhlas

Používat analýzy dat, abychom zkvalitňovali naše webové stránky, produkty/služby, pro interní výkaznictví, marketing, vztahy se zákazníky a jejich spokojenost

 

Poznámka: Tyto údaje mohou být souhrnné.

- Technické

- Použití 

- Nezbytné pro naše oprávněné zájmy (určit typy zákazníků kupujících si naše produkty a služby, udržovat naše webové stránky aktuální a relevantní, rozvíjet naše podnikání a sdělovat naši marketingovou strategii)

- Souhlas

Předkládat vám návrhy a doporučení ohledně zboží a služeb, které vás mohou zajímat

 

Bližší informace viz níže MARKETING

- Identifikační

- Kontaktní

- Technické

- Použití

- Profil

- Nezbytné pro naše oprávněné zájmy (zkoumat, jak zákazníci používají naše produkty/služby, dále je vyvíjet, rozvíjet naše podnikání a sdělovat naši marketingovou strategii)

- Souhlas

Sdílet údaje s našimi pečlivě vybranými poskytovateli služeb, aby prováděli činnosti v našem zastoupení

- Identifikační

- Kontaktní

- Profil

- Použití

- Marketing a komunikace

- Technické

- Finanční

- Transakční

- Nezbytné pro naše oprávněné zájmy (dodávat naše produkty a služby bezpečně, přesně a efektivně). Zpracovávané údaje budou podmíněny poskytovatelem, jehož využíváme.

Dočasné vedení záznamů o vašich interakcích s námi, např. záznam hovorů pro účely školení

- Identifikační

- Kontaktní

- Použití

- Nezbytné pro naše oprávněné zájmy (zlepšit naši nabídku služeb zákazníkům)

Dodržovat příslušné právní předpisy, zákonné požadavky, požadavky na vedení záznamů a právní postupy, kde je to vhodné/nezbytné.

 - Identifikační

- Kontaktní

- Finanční

- Transakční

- Zákonná povinnost

 

MARKETING

Snažíme se vám nabízet možnosti volby konkrétního používání osobních údajů, zejména v případě marketingu a reklamy.

NAŠE PROPAGAČNÍ NABÍDKY

Můžeme využít vaše identifikační, kontaktní, technické údaje, údaje o používání a údaje o profilu k vytvoření náhledu, o němž se domníváme, že byste ho chtěl/a nebo potřeboval/a, nebo který by vás mohl zajímat. Takto se rozhodujeme, které produkty, služby a nabídky mohou být pro vás nejvhodnější (tomu říkáme marketing).

Marketingová sdělení od nás obdržíte v případě, pokud jste od nás požadoval/a nějaké informace nebo si zakoupil/a zboží či služby nebo nám poskytl/a své údaje při přihlášení do soutěže nebo registraci na propagační akci a v každém případě, pokud jste nevybral/a volbu, že nechcete odebírat tento marketing.

MŮŽETE BÝT ODSTRANĚN/A Z NAŠEHO ADRESÁŘE?

Bulk™ vám bude zasílat poštou, e-mailem, formou SMS a RCS speciální nabídky a propagační akce, pokud jste náš stávající zákazník nebo (v případě nového zákazníka) jste souhlasil/a s odebíráním takovýchto propagačních akcí nebo jste jinak nevybral/a příslušnou volbu. Pokud si nepřejete odebírat nabídky a propagaci e-mailem, můžete odhlásit odběr zde nebo na odkazu připojeném jako součást všech marketingových sdělení. Vynasnažíme se vás co nejrychleji odstranit, ale může to nějaký čas trvat, než vás odstraníme z našeho e-mailového adresáře, takže se může stát, že ještě obdržíte jeden či dva e-maily. Pokud si nepřejete odebírat nabídky a propagace poštou, formou SMS či RCS, napište nám prosím na adresu hello@bulk.com Naše poštovní marketingové materiály jsou tištěny s předstihem, proto může trvat, než doběhne u tohoto sdělovacího prostředku celý proces, a tudíž se může stát, že v takovém případě obdržíte ještě jedno sdělení.

Pokud jsou vaše údaje zahrnuty v uznávaném seznamu „odhlášení“ v soudní příslušnosti, společnost Bulk™ vynaloží maximální úsilí, abyste od nás již nedostával/a marketingové materiály, ledaže byste o ně přímo požádal/a.

MŮŽETE SE ZNOVU PŘIHLÁSIT DO NAŠEHO ADRESÁŘE?

Pokud jste nás nejprve požádal/a, abychom vám nezasílali nabídky, ale později jste si to rozmyslel/a, napište nám prosím na adresu hello@bulk.com.

COOKIES

Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, aby odmítl všechny nebo některé soubory cookies v prohlížeči, nebo aby vás upozornil, jakmile webové stránky nastavují nebo přistupují k souborům cookies. Pokud cookies nepovolíte nebo odmítnete, pamatujte, že některé části této webové stánky vám již nemusí být přístupné nebo nemusí správně fungovat. Další informace o cookies, které používáme jsou uvedeny v naší politice o používání cookies.

ZMĚNA ÚČELU

Vaše osobní údaje budeme používat pouze k účelům, pro něž jsme je shromažďovali, ledaže bychom uvážili, že je potřebujeme využít z jiného důvodu a že je ten důvod slučitelný s původním účelem. Pokud požadujete vysvětlení, zda je nový účel zpracování údajů slučitelný s původním účelem, prosím obraťte se na nás.

Pokud potřebujeme použít vaše osobní údaje k nesouvisejícímu účelu, budeme vás informovat a objasníme právní základ, který nám dovoluje takto jednat.

Upozorňujeme, že můžeme vaše osobní údaje zpracovávat bez vašeho vědomí či souhlasu v souladu s výše uvedenými předpisy nebo pokud to vyžaduje či povoluje zákon.

 

 

 1. ZPŘÍSTUPNĚNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje můžeme sdělit níže uvedeným stranám pro účely stanovené výše v článku 4:

 • Konkrétní třetí strany jsou uvedeny výše v odstavci 3.
 • Třetí strany, jimž se můžeme rozhodnout prodat, převést nebo s nimi sloučit část naší obchodní činnosti nebo našeho majetku. Nebo také můžeme mít záměr odkoupit jiné podniky nebo se s nimi sloučit. Pokud v naší organizaci dojde ke změně, noví majitelé mohou používat osobní údaje za stejných podmínek stanovených tomto oznámení o ochraně soukromí.
 • Poskytovatelé služeb jednající jako zpracovatelé, kteří poskytují v našem zastoupení celou řadu služeb, např. služby IT a správy systémů; marketingové služby (jako např. naši partneři pro „doporuč příteli“); platformy e-commerce a podpůrné funkce; služby sledování zásilek; služby kontrol webových stránek a produktů; služby vedení účetnictví; komunikační platformy a platformy pro řízení vztahů se zákazníky.
 • Naše síť kurýrů, kteří nám pomáhají dodávat naše produkty.
 • Profesionální poradci, mezi něž patří právní zástupci, bankéři, auditoři a pojišťovací společnosti a účetnické služby.
 • Regulační orgány, orgány pro vymáhání práv a další vládní orgány se sídlem v České republice, ve Spojeném království a kdekoli, kde se vyžaduje vykazování zpracovatelských činností za určitých okolností.

Od všech třetích stran požadujeme, aby respektovaly bezpečnost vašich osobních údajů a zacházely s nimi v souladu s právem. Nedovolujeme našim externím poskytovatelům služeb, aby vaše osobní údaje použily pro své vlastní účely, a povolujeme jim zpracovávat vaše osobní údaje pouze pro konkrétní účely a podle našich pokynů. Neprodáváme ani neposkytujeme vaše údaje jiným společnostem pro jejich vlastní marketingové účely.

EXTERNÍ PLATEBNÍ PLATFORMY

Ke zpracování příchozích plateb využíváme následující externí platformy nebo také brány:

Klarna

Jejich oznámení o ochraně soukromí si můžete přečíst zde: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/en_gb/privacy.

Paypal

Jejich oznámení o ochraně soukromí si můžete přečíst zde: https://www.paypal.com/uk/webapps/mpp/ua/privacy-full.

SADY K TESTOVÁNÍ DNA

Naše sady k testování DNA nám dodává třetí strana, společnost GenePlanet. Vzhledem k tomu, že tyto produkty nesou značku Bulk™, nezpracováváme žádné genetické informace (jak definuje GenePlanet), které se vás týkají. Veškeré genetické informace, ať zjištěné ze vzorků nebo jinak získané od vás, shromažďuje a zpracovává společnost GenePlanet.

Další informace o tom, jak u této společnosti zpracovávají osobní údaje a jaká bezpečnostní opatření používají, jsou uvedeny na jejich webových stránkách, v oznámení o ochraně soukromí (https://geneplanet.com/privacy-policy) a v prohlášení o ochraně osobních údajů (https://geneplanet.com/data-privacy).

Bulk™ nebude zpracovávat žádné další kategorie osobních údajů jako součást této nabídky produktů. Pokud máte nějaké dotazy ohledně tohoto produktu nebo si přejete uplatnit svá práva, obraťte se prosím na naše DPO s využitím údajů v tomto oznámení.

 1. MEZINÁRODNÍ PŘEDÁVÁNÍ ÚDAJŮ

Bulk™ má své sídlo ve Spojeném království (UK), z čehož vyplývá, že některé externí třetí strany, jimž předáváme osobní údaje, rovněž sídlí v UK a nikoli v České republice. Některá další předání se mohou uskutečnit v Evropském hospodářském prostoru (EHP), například v Irsku, Polsku a Německu. U těchto zemí Evropská komise předpokládá, že zajišťují odpovídající úroveň ochrany osobních údajů.

Za omezených okolností mohou být vaše údaje předány do zemí mimo Českou republiku, UK a EHP. Mimo tyto soudní příslušnosti převedeme vaše osobní údaje pouze tehdy, pokud jsou nezbytné pro vyřízení vaší objednávky nebo abychom mohli splnit účely, které jsme uvedli výše v tabulce. To se týká také Spojených států (US). Viz také výše „Zpřístupnění vašich osobních údajů“. Dále zajišťujeme, aby podobnou úroveň ochrany věnovaly vašim osobním údajům americké třetí strany zavedením vhodných bezpečnostních opatření, například kde využíváme určité poskytovatele služeb, můžeme použít zvláštní smlouvy schválené Evropskou komisí nebo orgány v UK, dle případu, což nabídne osobním údajům stejnou ochranu, jakou mají v EHP a v UK.

Obraťte se na nás, pokud potřebujete další informace o konkrétním mechanismu, který používáme při předávání vašich osobních údajů mimo EEA/UK.

 1. ZABEZPEČENÍ ÚDAJŮ

Zavedli jsme dostatečná bezpečnostní opatření, abychom vaše osobní údaje ochránili před náhodnou ztrátou, před zneužitím nebo neoprávněným přístupem k nim, aby nebyly pozměněny ani zpřístupněny. Navíc je přístup k vašim osobním údajům omezen pouze na zaměstnance, agenty, smluvní dodavatele a další tři strany, kteří spolupracují na základě potřeby „vědět jen to nejnutnější“. Vaše osobní údaje zpracovávají pouze podle našich pokynů a podléhají povinnosti zachovat mlčenlivost.

Zavedli jsme postupy, podle nichž se řeší jakékoli podezření na porušení ochrany osobních údajů a takové porušení oznámíme nejen vám, ale i jakémukoli příslušnému regulačnímu orgánu, jestliže to od nás zákon vyžaduje.

Jak chráníte informace, které o mé osobě vedete ve vašich interních systémech?

Vaše soukromí chráníme několika způsoby:

 • Přístup k informacím vedeným k účtům zákazníků je omezen pouze na osoby, které přístup potřebují k plnění svých pracovních povinností.
 • V našem systému používáme komplexní kontroly přihlašovacích jmen a hesel.
 • Všichni zaměstnanci na plný i částečný úvazek jsou povinni podepsat doložku o zachování mlčenlivosti jakožto součást podmínek jejich pracovního poměru.
 • Veškeré telefonní hovory jsou zaznamenávány a monitorovány pro účely školení a bezpečnosti.
 • Kontroly mlčenlivosti a přístupu k databázím jsou pravidelně přezkoumávány a aktualizovány, pokud je nezbytné naše osobní údaje dále chránit.
 • K zabezpečení vašich údajů využíváme další vhodné postupy a technická bezpečnostní opatření (např. šifrování, anonymizaci a archivační techniky) ve všech našich počítačových systémech, sítích a na našich webových stránkách.

Pokud máte z jakéhokoli důvodu pochybnosti ohledně údajů týkajících se vaší osoby a vašeho účtu, které vedeme pod vaším jménem, obraťte se na nás. Ochotně přezkoumáme váš spis a případně zaktualizujeme záznamy. Můžete nám zaslat e-mail na adresu hello@bulk.com.

 1. UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ

JAK DLOUHO BUDETE MÉ OSOBNÍ ÚDAJE POUŽÍVAT?

Vaše osobní údaje uchováváme po tak dlouhou dobu, která je nezbytná ke splnění účelů, pro něž jsme je shromáždili, včetně pro účely splnění jakýchkoli požadavků daných právními předpisy, v rámci účetnictví nebo výkaznictví.

Abychom určili vhodnou dobu uchovávání osobních údajů, posuzujeme jejich množství, povahu a citlivost, potenciální riziko újmy v případě neoprávněného použití nebo zveřejnění vašich osobních údajů, účely, pro něž vaše osobní údaje zpracováváme, a zda můžeme těchto účelů dosáhnout jinými prostředky, a příslušné právní požadavky.

Za určitých okolností nás můžete požádat o vymazání vašich údajů: další informace viz níže v sekci Žádost o výmaz.

Za určitých okolností můžeme vaše osobní údaje anonymizovat (takže již nebudou s vámi nijak spojovány) pro účely průzkumů nebo statistik. V takovém případě můžeme tyto informace používat neomezeně dlouho, aniž bychom vás museli informovat.

 1. VAŠE ZÁKONNÁ PRÁVA

Za určitých okolností máte podle zákonů o ochraně osobních údajů v souvislosti s vašimi osobními údaji následující práva. Klikněte prosím níže na odkazy a zjistěte o těchto právech více:

Žádost o přístup k vašim osobním údajům (běžně známá jako „žádost o přístup subjektu údajů“). Toto právo vám umožňuje získat kopii osobních údajů, které o vás vedeme, a zkontrolovat, zda je zákonně zpracováváme.

Žádost o opravu osobních údajů, které o vás máme v držení. Toto právo vám umožňuje nechat opravit jakékoli neúplné nebo nepřesné údaje, které o vás vedeme, přesto budeme možná muset ověřit přesnost nových údajů, které nám takto předáte.

Žádost o výmaz vašich osobních údajů. Toto právo vám umožňuje požádat, abychom vymazali nebo odstranili osobní údaje, k jejichž dalšímu zpracování již nemáme žádný oprávněný důvod. Máte rovněž právo nás požádat, abychom vymazali nebo odstranili vaše osobní údaje, u nichž jste úspěšně uplatnil/a své právo na námitku proti zpracování (viz níže) nebo jestliže jsme vaše údaje zpracovali protiprávně nebo jestliže jsme nuceni vaše osobní údaje vymazat, abychom splnili požadavky místních právních předpisů. Upozorňujeme vás však, že nemusíme být vždy schopni vyhovět vaší žádosti o vymazání, a to z konkrétních zákonných důvodů, které vám případně budou oznámeny v době vaší žádosti.

Námitka proti zpracování vašich osobních údajů, jestliže spoléháme na oprávněný zájem (nebo na zájem třetí strany) a vy se nacházíte v nějaké konkrétní situaci, kde vás něco přimělo vznést z tohoto důvodu námitku proti zpracování, neboť máte pocit, že by zpracování ovlivnilo vaše základní práva a svobody. Rovněž máte právo vznést námitku, jestliže zpracováváme vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu. V některých případech můžeme prokázat, že máme pro zpracování vašich údajů závažné oprávněné důvody, které převažují nad vašimi právy a svobodami.

Žádost o omezení zpracování vašich osobních údajů. Toto právo vám umožňuje požádat nás o pozastavení zpracování vašich osobních údajů v těchto scénářích: (a) pokud si přejete, abychom zjistili přesnost údajů; (b) pokud je naše používání údajů protiprávní, ale nepřejete si, abychom je vymazali; (c) pokud si přejete, abychom vaše údaje uchovávali, i pokud je již nepožadujeme, neboť je potřebujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; nebo (d) jste vznesl/a námitku proti používání vašich údajů, ale my musíme ověřit, zda máme převažující oprávněné důvody je používat.

Žádost o přenositelnost, tj. předání vašich osobních údajů vám nebo třetí straně. Vaše osobní údaje vám nebo třetí straně dle vašeho výběru poskytneme ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Upozorňujeme, že toto právo se vztahuje pouze na automatizované informace, k jejichž používání jste nám zpočátku poskytl/a souhlas, nebo pokud jsme informace použili k plnění smlouvy, kterou jsme s vámi uzavřeli.

Právo kdykoli odvolat souhlas, pokud se opíráme o váš souhlas se zpracováním vašich osobních údajů. To však neovlivní zákonnost jakéhokoli zpracování provedeného ještě před odvoláním vašeho souhlasu. Pokud odvoláte svůj souhlas, možná vám nebudeme moci dodat určité produkty nebo služby. Tuto skutečnost bychom vám sdělili v okamžiku, kdy budete svůj souhlas odvolávat.

Nějaké další dotazy? Odeslat žádost

Pokud si přejete uplatnit některé z výše uvedených práv, prosím obraťte se na nás.

CO OD VÁS MŮŽEME POTŘEBOVAT

Budeme si možná muset od vás vyžádat konkrétní informace, které nám pomohou potvrdit vaši totožnost a zajistit vaše právo přístupu k vašim osobním údajům (nebo uplatnit jakékoli jiné z vašich práv). Je to bezpečnostní opatření, jehož účelem je zajistit, aby osobní údaje nebyly zpřístupněny žádné osobě, která nemá žádné právo je získat. Můžeme se na vás také obrátit s žádostí o další informace související s vaší žádostí, abychom urychlili naši odpověď.

LHŮTA NA ODPOVĚĎ

Všechny oprávněné žádosti se pokusíme zodpovědět do jednoho měsíce. Příležitostně může být tato lhůta delší než měsíc, jestliže je vaše žádost obzvláště složitá nebo pokud jste podal/a více žádostí. V takovém případě vás uvědomíme a průběžně vás budeme informovat o stavu vaší žádosti.

 1. ZMĚNY OZNÁMENÍ O OCHRANĚ SOUKROMÍ

Děkujeme za váš čas věnovaný našemu oznámení o ochraně soukromí.

Tato verze byla naposledy aktualizována 2. listopadu 2022. Starší verze můžete získat, pokud nám svůj požadavek oznámíte.

Toto oznámení o ochraně soukromí můžeme kdykoli změnit (například při změně zákonů). Doporučujeme, abyste toto oznámení průběžně ověřovali a měli tak vždy aktuální informace.

Was this article helpful?

Comments

0 comments

Please sign in to leave a comment.