Informacje ogólne

Polityka Prywatności

 • Zaktualizowano

WSTĘP  

Są to zasady ochrony prywatności przestrzegane przez firmę Bulk.

Firma Bulk szanuje prywatność użytkowników i kładzie nacisk na ochronę ich danych osobowych. Niniejsze zasady ochrony prywatności zawierają informacje o sposobach ochrony danych osobowych użytkowników odwiedzających naszą witrynę internetową (niezależnie od miejsca, z którego ją odwiedzają), prawach użytkowników dotyczących ich prywatności oraz ochronie prawnej, jaka im przysługuje.

Niniejsze zasady ochrony prywatności mają strukturę wieloczęściową, która umożliwia przechodzenie do poszczególnych zagadnień poprzez kliknięcie nagłówka. Prosimy również o stosowanie się do słowniczka, który zawiera wyjaśnienie niektórych terminów stosowanych w niniejszych zasadach ochrony prywatności.

 • WAŻNE INFORMACJE I OPIS FIRMY
 • GROMADZONE DANE UŻYTKOWNIKÓW
 • SPOSOBY GROMADZENIA DANYCH OSOBOWYCH
 • SPOSOBY WYKORZYSTANIA DANYCH OSOBOWYCH
 • UJAWNIANIE DANYCH OSOBOWYCH
 • PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH ZA GRANICĘ
 • BEZPIECZEŃSTWO DANYCH
 • PRZECHOWYWANIE DANYCH
 • OCHRONA PRAWNA PRZYSŁUGUJĄCA UŻYTKOWNIKOM
 • SŁOWNICZEK
 1. WAŻNE INFORMACJE I OPIS FIRMY

CEL NINIEJSZYCH ZASAD OCHRONY PRYWATNOŚCI  

Niniejsze zasady ochrony prywatności mają na celu przekazanie informacji o sposobach gromadzenia i przetwarzania przez firmę Bulk danych osobowych użytkowników niniejszej witryny internetowej, w tym danych przekazywanych za jej pośrednictwem podczas rejestracji do otrzymywania newsletterów lub publikacji, zakupu produktów czy udziału w konkursach.

Niniejsza witryna internetowa nie jest przeznaczona dla osób niepełnoletnich i nie gromadzimy danych dotyczących takich osób świadomie.

Istotne jest zapoznanie się z niniejszymi zasadami ochrony prywatności wraz z wszelkimi innymi, dodatkowymi zasadami ochrony prywatności lub rzetelnego przetwarzania danych udostępnianymi przez nas w pewnych sytuacjach szczególnych, w których gromadzimy lub przetwarzamy dane osobowe, gdyż pozwoli to uzyskać pełną wiedzę na temat sposobów i celów wykorzystywania przez nas danych użytkowników. Niniejsze zasady ochrony prywatności uzupełniają inne zasady, ale ich nie zastępują.

PODMIOT KONTROLUJĄCY

Bulk™ to nazwa handlowa firmy Sports Supplements Limited, która jest podmiotem kontrolującym i odpowiedzialnym za dane osobowe użytkowników (ogólnie określanym w niniejszych zasadach ochrony prywatności jako „Bulk”, „my”, „nas” lub „nasze”).

Wyznaczyliśmy menedżera ds. ochrony prywatności danych, który odpowiada za nadzorowanie kwestii związanych z niniejszymi zasadami ochrony prywatności. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszych zasad ochrony prywatności należy skontaktować się z menedżerem ds. ochrony prywatności, korzystając z poniższych danych.

DANE KONTAKTOWE  

Nasze pełne dane:

Pełna nazwa jednostki prawnej: Sports Supplements Limited (nazwa handlowa Bulk

Imię i nazwisko lub stanowisko menedżera ds. ochrony prywatności:Data Protection Officer

Adres e-mail: dpo@bulk.com

Adres pocztowy: Unit 1, Gunfleet Business Park, Brunel Way, Colchester, Essex CO4 9QX, WIELKA BRYTANIA

Numer telefonu: 0800 085 2950

Użytkownik może w każdej chwili złożyć skargę do brytyjskiego organu nadzorczego ds. ochrony danych, jakim jest Information Commissioner’s Office (ICO) (www.ico.org.uk). Będziemy jednak wdzięczni za zwrócenie się do nas w pierwszej kolejności, gdyż pragniemy rozwiązać wszelkie problemy polubownie, zanim sprawa trafi do ICO.

ZMIANY DO NINIEJSZYCH ZASADACH OCHRONY PRYWATNOŚCI I OBOWIĄZEK UŻYTKOWNIKA DO INFORMOWANIA NAS O ZMIANACH  

Niniejsza wersja zasad została zaktualizowana 25 maja 2018 roku. Wersje wcześniejsze można uzyskać, kontaktując się z nami.

Istotne jest, aby posiadane przez nas dane osobowe użytkowników były dokładne i aktualne. Prosimy o informowanie nas o wszelkich zmianach w danych osobowych w okresie korzystania z naszych produktów i usług.

ŁĄCZA DO WITRYN INTERNETOWYCH OSÓB TRZECICH  

Niniejsza witryna internetowa może zawierać łącza do witryn internetowych, dodatków typu plug-in i aplikacji stron trzecich. Kliknięcie w takie łącza lub aktywacja połączeń może umożliwiać stronom trzecim gromadzenie lub udostępnianie danych użytkowników. Nie mamy wpływu na wymienione witryny internetowe stron trzecich i nie odpowiadamy za ich zasady ochrony prywatności. Zachęcamy, aby użytkownik opuszczający naszą witrynę internetową zapoznał się z zasadami ochrony prywatności obowiązującymi w każdej innej odwiedzanej przez niego witrynie.

 1. GROMADZONE DANE UŻYTKOWNIKÓW

Dane osobowe (informacje osobiste) to wszelkie informacje umożliwiające identyfikację danej osoby. Nie obejmują one danych z usuniętymi informacjami identyfikacyjnymi (dane anonimowe).

Możemy gromadzić, wykorzystywać, przechowywać i przekazywać dane osobowe różnego rodzaju, które podzieliliśmy na następujące grupy:

 • Dane identyfikacyjne obejmujące imię, nazwisko, nazwę użytkownika lub podobny identyfikator, tytuł, datę urodzenia i płeć.
 • Dane kontaktowe obejmujące adres rozliczeniowy, adres miejsca dostawy, adres e-mail i numery telefonu.
 • Dane finansowe obejmujące numer rachunku bankowego i dane karty płatniczej.
 • Dane transakcyjne obejmujące szczegóły płatności dokonywanych przez użytkownika lub na jego rzecz oraz szczegóły zakupionych u nas produktów i usług.
 • Dane techniczne obejmujące adres IP, dane logowania, rodzaj i wersję przeglądarki, ustawienia strefy czasowej i lokalizację, rodzaje i wersje dodatków typu plug-in do przeglądarek, informacje o systemie operacyjnym i platformie oraz o innych technologiach stosowanych na urządzeniach używanych do uzyskiwania dostępu do niniejszej witryny.
 • Dane profilowe obejmujące nazwę użytkownika i hasło, dokonywane zakupy lub zamówienia składane przez użytkownika, jego zainteresowania, preferencje, opinie i odpowiedzi ankietowe.
 • Dane użytkowe obejmujące informacje o sposobach korzystania z naszej witryny internetowej, produktów i usług.
 • Dane marketingowe i komunikacyjne obejmujące preferencje dotyczące otrzymywania od nas i powiązanych z nami stron trzecich materiałów marketingowych oraz preferencje kontaktu.

Dodatkowo gromadzimy, wykorzystujemy i udostępniamy dane zbiorcze, takie jak dane statystyczne i demograficzne przeznaczone do wszelkich celów. Dane zbiorcze mogą opierać się na danych osobowych, jednak pod względem prawnym nie są uważane za dane osobowe, ponieważ nie ujawniają tożsamości użytkownika w sposób bezpośredni, czy też pośredni. Przykładowo możemy agregować dane użytkowania w celu obliczenia odsetka użytkowników korzystających z określonej funkcji witryny. Jeśli jednak połączymy dane zbiorcze z danymi osobowymi użytkownika w sposób umożliwiający jego bezpośrednią lub pośrednią identyfikację, traktujemy takie połączone dane jako dane osobowe, wykorzystywane zgodnie z niniejszymi zasadami ochrony prywatności.

Nie gromadzimy danych osobowych specjalnych kategorii (w tym między innymi dotyczących rasy lub pochodzenia etnicznego, przekonań religijnych lub filozoficznych, orientacji seksualnej, opinii politycznych, członkostwa w związkach zawodowych, stanu zdrowia oraz danych genetycznych i biometrycznych). Nie gromadzimy także informacji na temat karalności.

SKUTKI ODMOWY PRZEKAZANIA DANYCH OSOBOWYCH  

Jeśli użytkownik nie przekaże nam danych osobowych wymaganych na podstawie przepisów prawa lub postanowień umowy zawartej między nami, a użytkownikiem, możemy nie być w stanie zrealizować umowy, którą zawarliśmy lub chcemy zawrzeć z użytkownikiem (na przykład w związku z dostawą towarów lub świadczeniem usług). W takim przypadku możemy być zmuszeni do anulowania dostawy towarów lub świadczenia usług, jednak jeżeli tak się stanie, powiadomimy użytkownika o tym w danym momencie.

3.SPOSOBY GROMADZENIA DANYCH OSOBOWYCH  

Stosujemy różne metody gromadzenia danych od użytkowników lub na ich temat, do których należą:

 • Kontakt bezpośredni. Użytkownicy mogą przekazywać nam dane identyfikacyjne, kontaktowe lub finansowe poprzez wypełnianie formularzy albo kontakt listowny, telefoniczny, e-mailowy lub inny. Obejmuje to dane osobowe przekazywane nam, gdy użytkownik:
  • zamawia nasze produkty lub usługi;
  • tworzy konto w naszej witrynie internetowej;
  • dokonuje subskrypcji naszych usług lub publikacji;
  • zgłasza chęć otrzymywania materiałów marketingowych;
  • przystępuje do konkursu, promocji, udziału w ankiecie;
  • przekazuje nam opinie.
 • Technologie lub interakcje automatyczne. Gdy użytkownik korzysta z naszej witryny internetowej, możemy automatycznie gromadzić dane techniczne dotyczące jego sprzętu, czynności wykonywanych w przeglądarce internetowej oraz schematów przeglądania stron internetowych. Takie dane osobowe gromadzimy przez korzystanie z plików cookie i podobnych technologii. Dalsze informacje na ten temat zawierają nasze zasady korzystania z plików cookie.
 • Strony trzecie lub źródła dostępne publicznie. Możemy otrzymywać dane osobowe dotyczące użytkowników od różnych stron trzecich, a także przekazywać je takim osobom, na zasadach określonych poniżej:
 • Dane techniczne uzyskiwane od następujących podmiotów:

(a)  Google Analytics — takie dane umożliwiają nam poznanie sposobów korzystania z naszej witryny przez odwiedzających oraz optymalizację witryny w celu poprawy jej wydajności.

(b)  Criteo, Facebook, Emarsys, Zanox, Quantcast i Google — te podmioty używają specjalnych plików cookie do śledzenia poleceń z innych witryn.

(c)  Dane kontaktowe, finansowe i transakcyjne od dostawców usług technicznych, płatnościowych i dostawczych.

4.SPOSOBY WYKORZYSTANIA DANYCH OSOBOWYCH  

Dane osobowe użytkowników wykorzystujemy wyłącznie w przypadkach dozwolonych przez prawo. Najczęściej wykorzystujemy je w następujących sytuacjach:

 • W celu wykonania umowy, którą zamierzamy zawrzeć lub zawarliśmy z użytkownikiem.
 • W przypadkach, gdy jest to konieczne ze względu na prawnie uzasadniony interes naszej firmy (lub interes strony trzeciej), zaś interes i prawa podstawowe użytkownika nie przeważają nad tym interesem.
 • W celu wypełnienia obowiązku prawnego lub nakazu sądowego. 

Zasadniczo nie opieramy się na zgodzie użytkownika jako podstawie prawnej do przetwarzania jego danych osobowych w celach innych niż związane z przesyłaniem użytkownikowi bezpośrednich treści marketingowych osób trzecich w wiadomościach e-mail lub SMS. Użytkownik ma prawo w każdej chwili wycofać zgodę marketingową poprzez kontakt z nami.

CELE WYKORZYSTYWANIA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW  

W poniższej tabeli opisaliśmy wszystkie sposoby planowanego wykorzystania danych osobowych oraz stosowne podstawy prawne do takiego wykorzystania. W stosownych przypadkach wskazaliśmy też prawnie uzasadniony interes naszej firmy.

Należy zwrócić uwagę, że możemy przetwarzać dane osobowe w oparciu o więcej niż jedną podstawę prawną, w zależności od konkretnego celu wykorzystania danych. Jeśli w poniższej tabeli wskazano więcej niż jedną podstawę prawną do wykorzystywania przez nas danych osobowych, można skontaktować się z nami w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat konkretnej podstawy prawnej.

pl.gif

MARKETING  

Staramy się zapewnić użytkownikom możliwość wyboru opcji dotyczących pewnych sposobów wykorzystania danych osobowych, zwłaszcza w kontekście marketingu i reklamy.

NASZE OFERTY PROMOCYJNE  

Dane identyfikacyjne, kontaktowe, techniczne, użytkowe i profilowe użytkownika możemy wykorzystywać w celu wyrobienia poglądu na temat produktów lub usług, których użytkownik może potrzebować albo które mogą go zainteresować. W ten sposób wybieramy produkty, usługi i oferty, które mogą być odpowiednie dla danego użytkownika (nazywamy to marketingiem).

Użytkownik otrzymuje od nas treści marketingowe, jeśli zwrócił się do nas o przekazywanie informacji, zakupił u nas produkty lub usługi, przekazał nam swoje dane, przystępując do konkursu lub rejestrując się do udziału w promocji, a w każdym z powyższych przypadków nie zrezygnował z otrzymywania treści marketingowych.

MARKETING STRON TRZECICH  

Przed udostępnieniem danych osobowych użytkownika jakiejkolwiek firmie spoza grupy Bulk™ do celów marketingowych zwrócimy się do niego o wyrażenie na to zgody.

komunikacja marketingowa

Nasza lista mailingowa i opcja rezygnacji

Czy możemy usunąć użytkownika z listy mailingowej?

Jeśli użytkownik jest naszym obecnym klientem lub wyraził stosowną zgodę (w przypadku nowego klienta), będzie on otrzymywał od firmy Bulk oferty specjalne i promocje, przesyłane pocztą, w wiadomościach e-mail oraz SMS. Jeśli użytkownik nie życzy sobie otrzymywania ofert i promocji pocztą e-mail, może on anulować subskrypcję w tym miejscu. Postaramy się usunąć jego dane z naszej listy mailingowej możliwie jak najszybciej, pełne usunięcie danych zajmuje jednak pewien okres czasu, w związku z czym użytkownik może otrzymać od nas jeszcze jedną lub dwie wiadomości e-mail. Jeśli użytkownik nie życzy sobie otrzymywania ofert i promocji pocztą tradycyjną lub w wiadomościach SMS, może nas o tym powiadomić, wysyłając wiadomość e-mail na adres pomoc.klienta@bulk.com lub telefonując pod numer +48 22 116 86 05 (od poniedziałku do piątku, w godzinach od 09:00 do 18:00). Nasze broszury są drukowane z wyprzedzeniem, a cały proces zajmuje określony czas, zatem użytkownik może otrzymać jeszcze jedną broszurę.

Czy można ponownie wpisać się na listę mailingową?

Jeśli użytkownik wcześniej zrezygnował z otrzymywania ofert, ale zmienił zdanie, może nas o tym powiadomić, telefonując pod numer +48 22 116 86 05 (od poniedziałku do piątku, w godzinach od 09:00 do 18:00) lub wysyłając wiadomość e-mail na adres pomoc.klienta@bulk.com.

PLIKI COOKIE  

W przeglądarce internetowej można skonfigurować odrzucanie wszystkich lub niektórych plików cookie, albo ostrzeganie o tym, gdy dana witryna internetowa ustawia lub uzyskuje dostęp do plików cookie. Należy pamiętać, że w przypadku wyłączenia lub odrzucenia plików cookie, niektóre sekcje niniejszej witryny internetowej mogą być niedostępne lub mogą nie działać prawidłowo. Aby uzyskać więcej informacji na temat stosowanych przez nas plików cookie, należy kliknąć tutaj.

ZMIANA CELU  

Dane osobowe użytkowników wykorzystujemy wyłącznie do celów, w których zostały zgromadzone, o ile nie uznamy, że potrzebujemy wykorzystać je do innych prawnie usprawiedliwionych celów, zgodnych z celem pierwotnym. Aby uzyskać wyjaśnienie, dlaczego przetwarzanie danych w nowym celu jest zgodne z celem pierwotnym, należy skontaktować się z nami.

Jeśli zajdzie potrzeba wykorzystania danych osobowych użytkownika w celach niezwiązanych z pierwotnym celem, zawiadomimy go o tym i wyjaśnimy podstawę prawną takiego postępowania.

Należy pamiętać, że jeśli to wymagane lub dozwolone zgodnie z prawem, dane osobowe użytkownika możemy przetwarzać bez jego zgody czy wiedzy, jednak zgodnie z powyższymi zasadami.

5.UJAWNIANIE DANYCH OSOBOWYCH  

Możemy być zmuszeni udostępnić dane osobowe użytkownika stronom lub podmiotom wskazanym poniżej, do celów określonych w punkcie 4 powyżej.

 • Zewnętrzne strony trzecie określone w [Słowniczku].
 • Określone strony trzecie wymienione w punkcie 3 powyżej.
 • Strony trzecie, na rzecz których zdecydujemy się dokonać sprzedaży, cesji lub fuzji części naszej działalności lub naszych aktywów. Alternatywnie możemy podjąć decyzję o nabyciu innych firm lub przeprowadzeniu z nimi fuzji. W przypadku zajścia takiej zmiany w naszej firmie, nowi właściciele mogą wykorzystywać dane osobowe użytkownika w sposób określony w niniejszych zasadach ochrony prywatności.

Od wszystkich stron trzecich wymagamy poszanowania bezpieczeństwa danych osobowych użytkowników oraz ich przetwarzania zgodnego z prawem. Nie zezwalamy zewnętrznym usługodawcom na wykorzystywanie danych osobowych użytkowników do własnych celów. Zezwalamy im jedynie na przetwarzanie takich danych osobowych do określonych celów, według naszych dyspozycji.

6.PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH ZA GRANICĘ  

Nie przekazujemy danych osobowych użytkowników do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)

7.BEZPIECZEŃSTWO DANYCH  

W celu ochrony danych osobowych użytkowników przed przypadkową utratą, wykorzystaniem lub dostępem bez upoważnienia, modyfikacją czy ujawnieniem stosujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa. Dodatkowo, na dostęp do danych osobowych zezwalamy wyłącznie tym pracownikom, agentom, wykonawcom i innym stronom trzecim, które mają uzasadnioną potrzebę biznesową ich posiadania. Takie osoby przetwarzają dane osobowe użytkowników wyłącznie według naszych dyspozycji i podlegają obowiązkowi zachowania poufności.

Wprowadziliśmy procedury postępowania we wszelkich przypadkach potencjalnego naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych, a jeśli prawo tego od nas wymaga, powiadamiamy o takich przypadkach użytkowników i stosowne organy nadzorcze.

W jaki sposób chronimy dane użytkowników w swoich systemach wewnętrznych?

Prywatność użytkowników chronimy na kilka sposobów:

 • Dostęp do danych kont klientów mają wyłącznie osoby, które wymagają dostępu w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych.
 • W naszym systemie stosujemy pełne mechanizmy kontroli danych logowania i haseł.
 • Wszyscy pracownicy zatrudnieni w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy muszą podpisać klauzulę o zachowaniu poufności, co stanowi jeden z warunków zatrudnienia.
 • Wszystkie połączenia są rejestrowane i monitorowane do celów szkoleniowych i ze względów bezpieczeństwa.
 • Mechanizmy kontroli poufności i dostępu do baz danych są okresowo rewidowane i aktualizowane w celu lepszej ochrony danych osobowych.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących danych osobowych i danych konta prowadzonego przez nas w imieniu użytkownika powinien on skontaktować się z nami. W takim przypadku zweryfikujemy jego dane i w razie potrzeby zaktualizujemy ewidencję. W tym celu można zatelefonować pod numer +48 22 116 86 05 (od poniedziałku do piątku, w godzinach od 09:00 do 18:00) lub wysłać wiadomość e-mail na adres pomoc.klienta@bulk.com

8.PRZECHOWYWANIE DANYCH  

PRZEZ JAKI OKRES WYKORZYSTUJEMY DANE OSOBOWE?  

Dane osobowe użytkowników przechowujemy wyłącznie przez okres niezbędny do wypełnienia celów, dla których są gromadzone, w tym celów związanych z wymogami prawnymi, księgowymi i sprawozdawczymi.

Przy ustalaniu właściwego okresu przechowywania danych osobowych bierzemy pod uwagę ilość, charakter i wrażliwość danych osobowych, potencjalne ryzyko wyrządzenia szkód w przypadku ich wykorzystania lub ujawnienia bez upoważnienia, cele przetwarzania danych osobowych oraz możliwości zrealizowania takich celów innymi sposobami, a także stosowne wymogi prawne.

W pewnych sytuacjach użytkownik może zwrócić się do nas o usunięcie jego danych: więcej informacji na ten temat zawiera poniższy punkt [Żądanie usunięcia].

W pewnych sytuacjach możemy anonimizować dane osobowe użytkownika (aby nie można ich było z nim powiązać) do celów badawczych i statystycznych. W takim przypadku możemy wykorzystywać takie informacje przez czas nieokreślony, nie zawiadamiając o tym użytkownika.

9.OCHRONA PRAWNA PRZYSŁUGUJĄCA UŻYTKOWNIKOM  

W pewnych sytuacjach użytkownikom przysługują, w odniesieniu do ich danych osobowych, pewne prawa na mocy przepisów o ochronie danych. Więcej informacji na temat takich praw można uzyskać, klikając poniższe łącza:

 • Żądanie dostępu do własnych danych osobowych
 • Żądanie korekty danych osobowych
 • Żądanie usunięcia danych osobowych
 • Zgłaszanie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
 • Żądanie zawieszenia przetwarzania danych osobowych
 • Żądanie przekazania danych osobowych
 • Prawo do wycofania zgody

Aby skorzystać z któregoś z powyższych praw, należy skontaktować się z nami.

BRAK OPŁAT W WIĘKSZOŚCI PRZYPADKÓW  

Użytkownik nie ponosi żadnych opłat w związku z uzyskaniem dostępu do własnych danych osobowych (czy skorzystaniem z innych praw). Opłatę możemy jednak naliczać w uzasadnionym zakresie, jeśli żądanie jest wyraźnie nieuzasadnione, wielokrotnie powtarzane lub wygórowane. Ewentualnie możemy w takich przypadkach odmówić spełnienia żądania.

INFORMACJE, KTÓRYCH MOŻEMY ZAŻĄDAĆ OD UŻYTKOWNIKA  

Aby potwierdzić tożsamość użytkownika i jego prawo do uzyskania dostępu do danych (lub skorzystania z innych praw), możemy poprosić go o podanie określonych informacji. Jest to środek bezpieczeństwa zapobiegający ujawnieniu danych osobowych osobie, której nie przysługuje prawo do ich otrzymania. Możemy także skontaktować się z użytkownikiem i poprosić go o podanie dalszych informacji dotyczących jego wniosku, aby przyspieszyć udzielnie odpowiedzi.

TERMIN UDZIELENIA ODPOWIEDZI  

Na wszystkie uzasadnione żądania staramy się odpowiedzieć w ciągu miesiąca. Sporadycznie może to potrwać dłużej, jeśli wniosek jest wyjątkowo złożony lub złożono szereg wniosków. W takim przypadku zawiadomimy użytkownika i będziemy go informować na bieżąco o postępie sprawy.

10.SŁOWNICZEK  

PODSTAWA PRAWNA  

Prawnie uzasadniony interes to interes naszej firmy związany z prowadzeniem działalności i kierowaniem nią w sposób umożliwiający oferowanie najlepszych produktów i usług oraz zapewnienie optymalnej i najbezpieczniejszej obsługi. Przed przystąpieniem do przetwarzania danych osobowych w naszym prawnie uzasadnionym interesie rozważamy i wyważamy potencjalne skutki dla użytkownika (pozytywne i negatywne) oraz przysługujące mu prawa. Nie wykorzystujemy danych osobowych użytkownika do działań, których negatywne skutki dla użytkownika przeważają nad naszym prawnie uzasadnionym interesem (chyba że mamy na nie zgodę użytkownika, albo jest to wymagane lub dozwolone prawnie). Aby uzyskać dalsze informacje o tym, jak w konkretnych działaniach rozpatrujemy nasz prawnie uzasadniony interes względem potencjalnych skutków dla użytkownika, należy skontaktować się z nami.

Realizacja umowy oznacza przetwarzanie danych w zakresie niezbędnym do wykonania umowy, której użytkownik jest stroną, albo do podjęcia na prośbę użytkownika określonych kroków przed zawarciem takiej umowy.

Wypełnienie obowiązku prawnego lub nakazu sądowego oznacza przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego lub nakazu sądowego, który nas dotyczy.

Zgoda użytkownika oznacza przetwarzanie danych w zakresie, na który użytkownik udzielił z własnej woli konkretnej, świadomej zgody.

STRONY TRZECIE  

ZEWNĘTRZNE STRONY TRZECIE  

 • Dostawcy usług informatycznych lub administracyjnych, pełniący rolę podmiotów przetwarzających dane.
 • Zawodowi doradcy, w tym prawnicy, bankierzy, audytorzy i ubezpieczyciele, którzy świadczą usługi doradcze, bankowe, prawne, ubezpieczeniowe i księgowe.
 • Urząd skarbowy i celny (HM Revenue & Customs), brytyjskie organy nadzorcze i inne organy pełniące rolę podmiotów przetwarzających lub kontrolujących dane, które w pewnych sytuacjach wymagają składania sprawozdań z działań związanych z przetwarzaniem danych.

OCHRONA PRAWNA PRZYSŁUGUJĄCA UŻYTKOWNIKOM  

Użytkownikowi przysługują następujące prawa:

    Żądanie dostępu do własnych danych osobowych (powszechnie znane jako „żądanie dostępu podmiotu danych”). Umożliwia użytkownikowi otrzymanie kopii posiadanych przez nas danych osobowych jego dotyczących oraz sprawdzenie, czy są one przetwarzane zgodnie z prawem.

    Żądanie korekty posiadanych przez nas danych osobowych użytkownika. Umożliwia użytkownikowi skorygowanie posiadanych przez nas niepełnych lub niedokładnych danych osobowych jego dotyczących. Może to wymagać od nas weryfikacji dokładności przekazanych nam nowych danych.

    Żądanie usunięcia danych osobowych. Umożliwia użytkownikowi zwrócenie się do nas o usunięcie jego danych osobowych, gdy nie występuje istotny powód ich dalszego przetwarzania przez nas. Użytkownik może także zwrócić się do nas o usunięcie jego danych osobowych w przypadku skutecznego skorzystania z prawa do zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (patrz poniżej), jeśli są przetwarzane w sposób niezgodny z prawem lub jeśli prawo miejscowe wymaga od nas ich usunięcia. Należy jednak pamiętać, że nie zawsze możemy być w stanie spełnić żądanie usunięcia danych z określonych względów prawnych, o których w stosownych przypadkach zawiadomimy użytkownika w momencie wysuwania żądania.

    Zgłaszanie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadku, gdy przetwarzamy je w naszym słusznym interesie (lub interesie osoby trzeciej), ale sytuacja użytkownika zmusza go do zgłoszenia sprzeciwu, ponieważ uważa on, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza jego prawa podstawowe i swobody obywatelskie. Prawo do zgłoszenia sprzeciwu przysługuje użytkownikowi także w sytuacji, gdy dane są przetwarzane do bezpośrednich celów marketingowych. W niektórych przypadkach możemy być w stanie wykazać, że mamy niepodważalną podstawę prawną do przetwarzania danych użytkownika, która przeważa nad jego prawami i swobodami obywatelskimi.

    Żądanie zawieszenia przetwarzania danych osobowych. Umożliwia użytkownikowi zwrócenie się do nas o zawieszenie przetwarzania jego danych osobowych w następujących sytuacjach: (a) użytkownik chce ustalić dokładność danych; (b) wykorzystujemy dane w sposób niezgodny z prawem, ale użytkownik nie chce, aby zostały usunięte; (c) użytkownik chce, abyśmy zachowali dane nawet wówczas, gdy ich już nie potrzebujemy, w celu umożliwienia mu wysunięcia, wyegzekwowania lub obrony roszczeń prawnych; (d) użytkownik zgłosił sprzeciw wobec wykorzystania przez nas jego danych, ale musimy zweryfikować, czy rzeczywiście nadużywamy podstawy prawnej do ich wykorzystania.

    Żądanie przekazania danych osobowych użytkownikowi lub stronie trzeciej. Przekażemy użytkownikowi lub wybranej przez niego stronie trzeciej jego dane osobowe w uporządkowanym, powszechnie stosowanym formacie możliwym do odczytania przez komputer. Należy zwrócić uwagę, że to prawo dotyczy wyłącznie danych gromadzonych automatycznie, na wykorzystanie których użytkownik początkowo wyraził zgodę, albo które są wykorzystywane w związku z realizacją umowy zawartej z użytkownikiem.

    Prawo do wycofania zgody w każdej chwili, przysługujące w przypadku przetwarzania przez nas danych na podstawie zgody. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na legalność przetwarzania danych przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może uniemożliwiać nam dostarczanie użytkownikowi pewnych produktów lub usług. O każdym takim przypadku poinformujemy użytkownika w momencie wycofywania zgody.

Czy ten artykuł był pomocny?

Komentarze

Komentarze: 0

Zaloguj się, aby dodać komentarz.