Obecné informace

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

  • Updated

PŘED UČINĚNÍM VAŠEHO ROZHODNUTÍ O NÁKUPU SI PROSÍM POZORNĚ PŘEČTĚTE TYTO VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE.

1. VŠEOBECNÉ INFORMACE

Webová stránka Bulk™ (dále jen „webová stránka“) je určena pouze pro spotřebitele, kteří si chtějí objednat produkty Bulk™ (dále jen „produkty“). Všeobecné podmínky, za nichž jsou produkty nabízeny k prodeji na této webové stránce, jsou uvedeny níže. Zadáním objednávky na webové stránce přijímáte a souhlasíte s tím, že budete vázáni těmito podmínkami. Značka Bulk™ si vyhrazuje právo kdykoli změnit tyto podmínky bez předchozího upozornění. Taková změna však nebude mít žádný účinek na objednávky, které byly odeslány před zveřejněním těchto revidovaných podmínek na této webové stránce.

Bulk™ je obchodní název společnosti Sports Supplements Ltd, č. společnosti 05654661, DIČ GB 254 5648 84, registrovaná na adrese Unit 1, Gunfleet Business Park, Brunel Way, Colchester, Essex CO4 9QX.

2. ZADÁNÍ OBJEDNÁVKY

2.1. Chcete-li zadat objednávku, musíte být starší 18 let, být telefonicky přístupní a mít platnou e-mailovou adresu.

2.2. Objednávku můžete provést:

2.2.1. vyplněním objednávkového formuláře na webové stránce po přihlášení nebo vytvoření osobního účtu a kliknutí na příslušné tlačítko pro odeslání.

Značka bulk™ nepřijme objednávky zadané jiným způsobem než výše uvedeným.

2.3. Když zadáte objednávku, značka Bulk™ vám vydá číslo webové objednávky. To značka Bulk™ provede prostřednictvím webové stránky a následně prostřednictvím vaší zadané e-mailové adresy. Upozorňujeme, že takové číslo webové objednávky je poskytováno pouze pro referenční účely a nepředstavuje naše přijetí vaší objednávky.

2.4. Zadáním objednávky nám činíte nabídku na nákup produktů, které jste vybrali za těchto podmínek. Značka Bulk™ může nebo nemusí přijmout vaši nabídku podle našeho uvážení nebo může snížit počet produktů, u nichž přijmeme, že vám je doručíme. Vámi zadané objednávky jsou však pro vás závazné a nelze je po odeslání objednávky zrušit/změnit.

2.5. Pokud značka Bulk™ vaši objednávku přijme, budeme vás o přijetí informovat vydáním potvrzení objednávky. Značka Bulk™ vám zašle potvrzení objednávky e-mailem. Potvrzení objednávky bude účinné dnem, kdy vám bude zasláno potvrzení objednávky. Pokud nemůžeme vaši objednávku přijmout, pokusíme se vás kontaktovat e-mailem nebo telefonicky nebo poštou.

2.6. Pamatujte prosím, že zobrazení barev, designů a produktů na obrazovce se může lišit od skutečného vzhledu nebo velikosti produktů nabízených na webové stránce.

3. DODÁNÍ VAŠICH PRODUKTŮ

Podle těchto podmínek vám značka Bulk™ dodá produkty uvedené v potvrzení vaší objednávky.

4. CENY

4.1. Všechny ceny jsou v CZK. Ceny jsou ceny zveřejněné na této webové stránce v době odeslání objednávky. Ceny zveřejněné na webové stránce jsou včetně DPH, kde se vztahuje, ale mohou být bez ceny za dopravu, která je na vaše náklady. Tyto náklady budou vypočítány samostatně, podle potřeby a specifikovány v objednávkovém formuláři a přičteny k celkové ceně objednávky. Celková cena uvedená v objednávkovém formuláři, který odešlete, bude celkovou částkou, kterou zaplatíte za produkty včetně dopravy.

4.2. Pokud omylem máme produkt pod cenou, nebudeme povinni dodat vám tento produkt za uvedenou cenu za předpokladu, že vás na to upozorníme, než vám produkt odešleme. Za těchto okolností si vyhrazujeme právo zrušit vaši objednávku. V případě, že zrušíme vaši objednávku, vám vrátíme plnou částku za jakoukoli částku již zaplacenou za tento produkt v souladu s našimi zásadami pro vrácení zboží a vrácení peněz.

4.3. Náklady na doručení, kde se vztahují, hradíte vy, jak je uvedeno v potvrzení objednávky.

5. PLATBA ZA VAŠE PRODUKTY

5.1. Za své produkty můžete platit způsoby platby, které jsou uvedeny v pokladně webové stránky.

5.2. Musíte platit v měně uvedené na vaší faktuře.

5.3. Pokud platíte kreditní nebo debetní kartou, musíte při zadávání objednávky uvést údaje o své kreditní nebo debetní kartě. Značka Bulk™ vám nedodá produkty ani neposkytne služby, dokud vydavatel vaší kreditní nebo debetní karty neschválí použití vaší karty pro platby za objednané produkty a/nebo služby. Pokud značka Bulk™ takové schválení neobdrží, budeme vás o tom náležitě informovat. Značka Bulk™ si vyhrazuje právo ověřit totožnost držitele kreditní nebo debetní karty vyžádáním příslušné dokumentace.

6. DORUČENÍ VAŠICH PRODUKTŮ (ADRESY VE SPOJENÉM KRÁLOVSTVÍ, ŠPANĚLSKU, ITÁLII, FRANCII, NĚMECKU A NIZOZEMSKU)

6.1. Značka Bulk™ dodá produkty na dodací adresu, kterou jste uvedli v objednávkovém formuláři a v souladu s vámi zvolenou možností doručení. V případě, že si objednáváte doručení různých produktů na různé adresy, budete muset pro každou doručovací adresu odeslat samostatný objednávkový formulář. Jakákoli data doručení nebo odeslání uvedená značkou Bulk™ jsou pouze nejlepšími odhady a značka Bulk™ nenese odpovědnost za jakoukoli ztrátu, poškození, náklady nebo výdaje za nedoručení v souladu s uvedenými daty doručení nebo odeslání. V případě, že některý z objednaných produktů není na skladě, může to znamenat zpoždění celé objednávky. Pokud k tomu dojde, odhad zpoždění bude uveden e-mailem nebo poštou, avšak doručení bude v každém případě provedeno do třiceti (30) dnů od data uvedeného v potvrzení objednávky značkou Bulk™.

6.2. Vlastnictví a riziko ztráty vašich produktů na vás přechází doručením produktů.

6.3. Po dodání produktů přepravci vám značka Bulk™ zašle potvrzení o odeslání e-mailem za předpokladu, že jste uvedli e-mailovou adresu v objednávkovém formuláři, nebo poštou.

7. DORUČENÍ VAŠICH PRODUKTŮ (KDE ADRESA ZÁKAZNÍKA NENÍ PEVNINA SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ, SEVERNÍ IRSKO, OSTROV MAN, ŠPANĚLSKO, ITÁLIE, FRANCIE, NĚMECKO A NIZOZEMSKO)

7.1. Vlastnictví

Veškeré vlastnictví, vlastnické právo a riziko spojené s produkty na vás přechází okamžitě v bodě a v čase, kdy vám tyto produkty budou k dispozici v našich prostorách ve Spojeném království.

7.2. Doručení

7.2.1. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že je vaší odpovědností zařídit, aby vám kurýr doručil produkty, nebo alternativně produkty sami odebrat v prostorách společnosti Sports Supplements Limited.

8. VÝMĚNY, VRÁCENÍ ZBOŽÍ A PENĚZ

8.1. Výrobek můžete společnosti Bulk™ vrátit nebo zrušit nárok na služby a získat zpět cenu vráceného výrobku za předpokladu, že nás kontaktujete do čtrnácti (14) pracovních dnů ode dne následujícího po doručení zboží, pokud výrobek nebyl otevřen, spotřebován nebo s ním nebylo manipulováno.

Ačkoli budete muset zaplatit náklady na vrácení zboží, vrácení peněz bude zahrnovat plnou hodnotu produktu.

Pokud je produkt prodáván jako součást produktové kombinace (balíčku), ve které jsou ostatní produkty nabízeny zdarma nebo se slevou ve srovnání s jejich běžnou cenou, musí být produkt z balíčku na žádost značky Bulk™ vrácen spolu se zakoupeným produktem. Značka Bulk™ si vyhrazuje právo zvýšit fakturu za jakýkoli bezplatný nebo zlevněný produkt z balíčku, který nebyl takto vrácen.

8.1.1. Pokud byl produkt dodán omylem, je neúplný nebo vadný a domníváte se, že máte nárok na výměnu nebo opravu v souladu s níže uvedeným odstavcem 8, kontaktujte značku bulk™ prostřednictvím e-mailové adresy hello@bulk.com.

8.1.2. Pokud jste obdrželi objednaný(-é) produkt(y) a jednoduše jste si jejich zakoupení rozmysleli, můžete nám produkt(y) nebo oprávnění ke službě vrátit za vrácení peněz a za předpokladu, že:

  1. informujete značku Bulk™ do čtrnácti (14) pracovních dnů ode dne následujícího po doručení zboží; a
  2. máte doklad o koupi (tj. číslo objednávky / identifikaci).

Vezměte prosím na vědomí, že zatímco produkt(y) zůstávají ve vašem vlastnictví, jste povinni zajistit, aby byly produkt(y) udržovány v bezpečí.

8.2. Kroky, jak postupovat při žádosti o vrácení peněz: (i) Zrušení lze provést písemně nebo na jakémkoli jiném trvanlivém médiu, a to buď zasláním e-mailu na adresu hello@bulk.com, nebo písemným oznámením zákaznické službě značky bulk™ na adresu Bulk™ Customer Service, Unit 1, Gunfleet Business Park, Brunel Way, Colchester, Essex CO4 9QX.

(ii) Před vrácením jakéhokoli(jakýchkoli) produktu(-ů) je užitečné zkontrolovat, že jste:

  1. použili vhodné balení;
  2. jasně uvedli adresu pro vrácení;
  3. obal bezpečně uzavřeli.

(iii) Dodržení těchto kroků pomůže zajistit, aby se produkt(y) včas dostaly na správné místo určení a v dobrém stavu.

9. ZÁRUKA

9.1. Značka Bulk™ – značková záruka na produkt Bulk™ ručí za produkty, jak je uvedeno na webové stránce. Na určité produkty (například přizpůsobené produkty), jak je uvedeno na webové stránce, se mohou vztahovat zvláštní záruky. Pokud produkt dodávaný značkou Bulk™ není v souladu s příslušnou zárukou, podle své volby a n a své náklady, pokud není v příslušné záruce stanoveno jinak, produkt opravíme nebo vyměníme nebo vrátíme kupní cenu po vrácení produktu. S výjimkou případů výslovně stanovených v těchto podmínkách se v plném rozsahu povoleném zákonem značka Bulk™ tímto zříká veškerých záruk, ať už výslovných nebo předpokládaných. Výše uvedená omezená záruka neovlivní ani nepoškodí vaše zákonná práva.

9.2. Produkty, které nejsou značky Bulk™ / produkty třetích stran U produktů, které nejsou značky Bulk™, musí být veškeré záruční nároky, kde je to relevantní, uplatňovány v souladu s podmínkami jakékoli standardní záruky výrobce, která může být součástí zakoupených produktů. Ve vztahu k jakékoli existující záruce výrobce je třeba jakékoli záruční nároky nejprve uplatnit buď přímo u výrobce, nebo u Bulk™ e-mailem.

9.3. POKUD JSTE SPOTŘEBITELEM, VÝŠE UVEDENÉ ZÁRUKY JSOU DOPLŇKEM A NEOVLIVŇUJÍ VAŠE ZÁKONNÁ PRÁVA.

10. ODPOVĚDNOST ZNAČKY BULK™

10.1. Tyto podmínky stanoví plný rozsah našich povinností a závazků v souvislosti s dodávkou produktů (a poskytováním telefonické podpory a záručních služeb) a poskytováním jakýchkoli služeb.

10.2. S výjimkou ustanovení odstavce 9.3 níže neexistují žádné záruky, podmínky ani jiné podmínky, které jsou pro značku Bulk™ závazné, týkající se dodávky produktů, s výjimkou případů výslovně uvedených ve smlouvě.

10.3. Jakákoli záruka, podmínka nebo jiná podmínka vyplývající z nebo v souvislosti s dodávkou produktů a/nebo poskytováním služeb, které by jinak mohly být zahrnuty do smlouvy zákonem, obecným právem, zákony platnými v zemi, kde jste zakoupili produkty nebo služby, nebo jinak (včetně mimo jiného jakýchkoli předpokládaných podmínek týkajících se kvality, vhodnosti pro daný účel, přiměřené péče a dovedností) jsou tímto výslovně vyloučeny v maximálním rozsahu povoleném zákonem. Značka Bulk™ zejména nebude odpovědná za zajištění toho, že produkty budou vhodné pro vaše účely.

10.4. Nic ve smlouvě neomezuje ani nevylučuje naši odpovědnost (i) za smrt nebo újmu na zdraví způsobenou naší nedbalostí nebo (ii) za podvod nebo (iii) za jakékoli porušení povinností vyplývajících z příslušných povinných vnitrostátních zákonů týkajících se vlastnického práva nebo (iv) za jakoukoli odpovědnost, kterou nelze podle právních předpisů vyloučit.

10.5. PODLE ODSTAVCE 9.4 NEBUDE ZNAČKA bulk™ ODPOVĚDNÁ PODLE SMLOUVY ZA JAKOUKOLI ZTRÁTU PŘÍJMŮ, ZTRÁTU ZISKŮ, ZTRÁTU SMLUV, ZTRÁTU DAT NEBO JAKÉKOLI VZNIKLÉ NEPŘÍMÉ NEBO NÁSLEDNÉ ZTRÁTY NEBO POŠKOZENÍ JAKÉHOKOLI DRUHU ZPŮSOBENÉ PŘEČINEM (VČETNĚ ZANEDBÁNÍ), PORUŠENÍM SMLOUVY NEBO JINAK. MAXIMÁLNÍ SOUHRNNÁ ODPOVĚDNOST ZNAČKY bulk™ V RÁMCI SMLOUVY KVŮLI PŘEČINU (VČETNĚ ZANEDBÁNÍ) NEBO JINAK ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ NEPŘEKROČÍ VÁMI SPLATNOU ČÁSTKU ZNAČCE bulk™ V SOUVISLOSTI S DOTČENÝM(I) PRODUKTEM(-Y) A/NEBO SLUŽBAMI.

10.6. To nemá vliv na vaše zákonná práva jako spotřebitele ani na vaše právo na vrácení produktů podle odstavce 7.

11. KONTAKTOVÁNÍ ZNAČKY BULK™ ONLINE OBCHOD BULK™ MŮŽETE KONTAKTOVAT:

12. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

12.1. Vaše záznamy o transakcích jsou vám přístupné, pokud jste registrovaným zákazníkem, zadáním čísla vašich webových objednávek, abyste mohli zkontrolovat stav svých objednávek a zkontrolovat jejich obsah.

12.2. Zadáním objednávky jste souhlasili a rozumíte tomu, že značka Bulk™ může ukládat, zpracovávat a používat údaje shromážděné z vašeho objednávkového formuláře ke zpracování vaší objednávky. S těmito údaji bude zacházeno v souladu se zásadami ochrany osobních údajů značky Bulk™. Pokud si přejete mít přístup k informacím, které o vás máme, nebo pokud chcete provést jakékoli změny, nebo pokud nechcete dostávat informace od značky Bulk™, postupujte prosím podle postupu aktualizace stanoveného v zásadách ochrany osobních údajů.

13. OKOLNOSTI NAD RÁMEC PŘIMĚŘENÉ KONTROLY

Značka Bulk™ vyvine veškeré úsilí, aby splnila své závazky vyplývající ze smlouvy. Nelze ji však činit odpovědnou za zpoždění nebo neplnění, pokud je takové zpoždění nebo neplnění způsobeno jakýmikoli okolnostmi mimo naši přiměřenou kontrolu. V případě zpoždění splníme své závazky, jakmile to bude rozumně možné.

14. NESHODY, ROZHODNÉ PRÁVO A JURISDIKCE

Značka Bulk™ se pokusí vyřešit jakékoli neshody rychle a efektivně. Pokud nejste spokojeni s tím, jak řeší případné neshody, a chcete zahájit soudní řízení, musíte tak učinit u soudů Anglie a Walesu. Použitelnost Úmluvy Organizace spojených národů o smlouvách o mezinárodní koupi zboží je tímto výslovně vyloučena.

15. VŠEOBECNÉ INFORMACE

15.1. Nevymáhání jakékoli podmínky smlouvy značkou Bulk™ ani vámi nepředstavuje vzdání se takové podmínky. Takové nevymáhání v žádném případě neovlivní právo na pozdější vymáhání takové podmínky.

15.2. Neplatnost nebo nevymahatelnost kteréhokoli ustanovení smlouvy nebude mít nepříznivý vliv na platnost nebo vymahatelnost zbývajících ustanovení.

Was this article helpful?

Comments

0 comments

Article is closed for comments.