Informacje ogólne

NOTA PRYWATNOŚCI

 • Zaktualizowano

WSTĘP

To jest nota prywatności firmy Bulk™.

Firma Bulk™ szanuje prywatność użytkowników i kładzie nacisk na ochronę ich danych osobowych. Niniejsze zasady ochrony prywatności zawierają informacje o sposobach ochrony danych osobowych użytkowników odwiedzających naszą witrynę internetową (niezależnie od miejsca, z którego ją odwiedzają), prawach użytkowników dotyczących ich prywatności oraz ochronie prawnej, jaka im przysługuje.

Niniejsze zasady ochrony prywatności mają strukturę wieloczęściową, która umożliwia przechodzenie do poszczególnych zagadnień poprzez kliknięcie nagłówka.

 • WAŻNE INFORMACJE I OPIS FIRMY
 • GROMADZONE DANE UŻYTKOWNIKÓW
 • SPOSOBY GROMADZENIA DANYCH OSOBOWYCH
 • SPOSOBY WYKORZYSTANIA DANYCH OSOBOWYCH
 • UJAWNIANIE DANYCH OSOBOWYCH
 • PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH ZA GRANICĘ
 • BEZPIECZEŃSTWO DANYCH
 • PRZECHOWYWANIE DANYCH
 • OCHRONA PRAWNA PRZYSŁUGUJĄCA UŻYTKOWNIKOM
 1. WAŻNE INFORMACJE I OPIS FIRMY

CEL NINIEJSZYCH ZASAD OCHRONY PRYWATNOŚCI

Niniejsze zasady ochrony prywatności mają na celu przekazanie informacji o sposobach gromadzenia i przetwarzania przez firmę Bulk™ danych osobowych użytkowników niniejszej witryny internetowej w trakcie dostarczania produktów/świadczenia usług, w tym danych przekazywanych podczas rejestracji do otrzymywania biuletynów lub publikacji, zakupu produktów czy udziału w konkursach.

Nasze produkty i usługi oraz niniejsza witryna internetowa nie są przeznaczone dla osób niepełnoletnich i świadomie nie gromadzimy danych dotyczących takich osób.

Istotne jest zapoznanie się z niniejszymi zasadami ochrony prywatności wraz z wszelkimi innymi zasadami ochrony prywatności lub rzetelnego przetwarzania danych udostępnianymi przez nas w pewnych sytuacjach szczególnych, w których gromadzimy lub przetwarzamy dane osobowe, gdyż pozwoli to uzyskać pełną wiedzę na temat sposobów i celów wykorzystywania przez nas danych użytkowników. Niniejsze zasady ochrony prywatności uzupełniają inne zasady, ale ich nie zastępują.

Dane użytkowników będą przetwarzane wyłącznie zgodnie z prawodawstwem o ochronie danych osobowych. W przypadku, gdy dane są przetwarzane przez administratora lub podmiot przetwarzający z siedzibą w Unii Europejskiej lub obejmują dane osób w Unii Europejskiej, ustawodawstwo dotyczące ochrony danych obejmuje ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Rozporządzenie (UE) nr 2016/679) („EU RODO”), dyrektywę o prywatności i łączności elektronicznej (2002/58/WE) (ze zmianami) („dyrektywa ePrywatności”) oraz wszelkie przepisy wdrażane w związku z wyżej wymienionymi przepisami. W Wielkiej Brytanii, gdzie mamy swoją siedzibę, obejmuje to ustawę o ochronie danych osobowych z 2018 r. („DPA 2018”), brytyjskie ogólne rozporządzenie o ochronie danych („UK GDPR”) oraz rozporządzenie o prywatności i łączności elektronicznej (dyrektywa WE) z 2003 r. („PECR”).

W zależności od lokalizacji użytkownika mogą mieć zastosowanie również dodatkowe przepisy. O ile nie określono inaczej, będziemy przetwarzać dane osobowe użytkowników zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych określonymi powyżej. 

ADMINISTRATOR

Bulk™ to nazwa handlowa firmy Sports Supplements Limited, która jest administratorem i podmiotem odpowiedzialnym za dane osobowe użytkowników (ogólnie określanym w niniejszych zasadach ochrony prywatności jako „Bulk™”, „my”, „nas” lub „nasze”).

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, który odpowiada za nadzorowanie kwestii związanych z niniejszymi zasadami ochrony prywatności. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszych zasad ochrony prywatności należy skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, korzystając z poniższych danych.

DANE KONTAKTOWE

Nasze dane:

Pełna nazwa osoby prawnej: Sports Supplements Limited (nazwa handlowa Bulk™)

Adres pocztowy: Unit 1, Gunfleet Business Park, Brunel Way, Colchester, Essex CO4 9QX, WIELKA BRYTANIA

Dane naszego Inspektora Ochrony Danych

Nazwa: The DPO Centre

Email: thedpocentre@bulk.com 

Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO) nadzoruje ochronę danych w Polsce i można się z nim skontaktować w następujący sposób:

Adres pocztowy: Stawki 2, 00-193 Warszawa, Polska

Numer telefonu: +48 22 531 03 00

Strona internetowa: https://uodo.gov.pl/ 

W przypadku skargi lub obaw dotyczących tego, jak zarządzamy danymi osobowymi  użytkowników, bylibyśmy jednak wdzięczni za możliwość odpowiedzi na te obawy, przed zwróceniem się Państwa do UODO, dlatego prosimy o kontakt z nami w pierwszej kolejności.

ŁĄCZA DO WITRYN INTERNETOWYCH OSÓB TRZECICH

Niniejsza witryna internetowa może zawierać łącza do witryn internetowych, dodatków typu plug-in i aplikacji osób trzecich. Kliknięcie takich łączy lub aktywacja połączeń może umożliwiać osobom trzecim gromadzenie lub udostępnianie danych użytkowników. Nie mamy wpływu na takie witryny internetowe osób trzecich i nie odpowiadamy za ich zasady ochrony prywatności. Zachęcamy, aby użytkownik opuszczający naszą witrynę internetową zapoznał się z zasadami ochrony prywatności obowiązującymi w każdej odwiedzanej witrynie.

 1. GROMADZONE DANE UŻYTKOWNIKÓW

Dane osobowe to wszelkie informacje umożliwiające identyfikację danej osoby. Nie obejmują one danych z usuniętymi informacjami identyfikacyjnymi (dane anonimowe).

Możemy gromadzić, wykorzystywać, przechowywać i przekazywać dane osobowe różnego rodzaju, które podzieliliśmy na następujące grupy:

 • Dane identyfikacyjne obejmujące imię, nazwisko, nazwę użytkownika lub podobny identyfikator, stanowisko, datę urodzenia i płeć.
 • Dane kontaktowe obejmujące adres rozliczeniowy, adres miejsca dostawy, adres e-mail i numery telefonu.
 • Dane finansowe obejmujące numer rachunku bankowego i dane karty płatniczej.
 • Dane transakcyjne obejmujące szczegóły płatności dokonywanych przez użytkownika lub na jego rzecz oraz szczegóły zakupionych u nas produktów i usług.
 • Dane techniczne obejmujące adres IP, dane logowania, rodzaj i wersję przeglądarki, ustawienie i lokalizację strefy czasowej, rodzaje i wersje dodatków typu plug-in do przeglądarek, informacje o systemie operacyjnym i platformie oraz o innych technologiach stosowanych na urządzeniach używanych do uzyskiwania dostępu do niniejszej witryny.
 • Dane profilowe obejmujące nazwę użytkownika i hasło, zakupy dokonywane lub zamówienia składane przez użytkownika, jego zainteresowania, preferencje, opinie, odpowiedzi ankietowe i inne interakcje z nami.
 • Dane użytkowe obejmujące informacje o sposobach korzystania z naszej witryny internetowej, produktów i usług.
 • Dane marketingowe i komunikacyjne obejmujące preferencje dotyczące otrzymywania od nas i powiązanych z nami osób trzecich materiałów marketingowych oraz preferencje kontaktu.

Istotne jest, aby posiadane przez nas dane osobowe użytkowników były dokładne i aktualne. Prosimy o informowanie nas, jeśli dane osobowe ulegną zmianie podczas relacji z nami lub w inny sposób użytkownik zaktualizuje swoje dane dotyczące konta w naszym serwisie online.

Dodatkowo gromadzimy, wykorzystujemy i udostępniamy dane zbiorcze, takie jak dane statystyczne i demograficzne przeznaczone do wszelkich celów. Dane zbiorcze mogą opierać się na danych osobowych, jednak pod względem prawnym nie są uważane za dane osobowe, ponieważ nie ujawniają tożsamości użytkownika w sposób bezpośredni czy pośredni. Przykładowo możemy agregować dane użycia w celu obliczenia odsetka użytkowników korzystających z określonej funkcji witryny. Jeśli jednak połączymy dane zbiorcze z danymi osobowymi użytkownika w sposób umożliwiający jego bezpośrednią lub pośrednią identyfikację, traktujemy takie połączone dane jako dane osobowe, wykorzystywane zgodnie z niniejszymi zasadami ochrony prywatności.

Nie gromadzimy w wyraźny sposób danych osobowych specjalnych kategorii (w tym między innymi dotyczących rasy lub pochodzenia etnicznego, przekonań religijnych lub filozoficznych, orientacji seksualnej, opinii politycznych, członkostwa w związkach zawodowych, stanu zdrowia oraz danych genetycznych i biometrycznych). 

Firma gromadzi jednak informacje, które mogą zostać wykorzystane do określenia danych osobowych specjalnych kategorii  dotyczących użytkownika. Obejmuje to szczegóły, które użytkownik przekazuje nam przy wyborze preferencji konta. Należy pamiętać, że nie będziemy wykorzystywać tych preferencji do wnioskowania o danych osobowych specjalnych kategorii dotyczących użytkownika. Dane te zostaną wykorzystane wyłącznie w celu dostarczenia użytkownikowi rekomendacji produktów, które naszym zdaniem przypadną mu do gustu. Użytkownik ma pełną kontrolę nad tym, czy ujawni te informacje, nie wymagamy ich podania w celu uzyskania dostępu do naszej strony internetowej lub złożenia zamówienia na jeden z naszych produktów.

Należy pamiętać, że jeśli użytkownik poda nam te informacje, będziemy je przetwarzać za wyraźną zgodą użytkownika. Zgodę tę można wycofać w dowolnym momencie, aktualizując preferencje konta lub Kontaktując się z nami , aby zażądać zaprzestania przetwarzania takich informacji.

SKUTKI ODMOWY PRZEKAZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Jeśli użytkownik nie przekaże nam danych osobowych wymaganych na podstawie przepisów prawa lub postanowień umowy zawartej z użytkownikiem, możemy nie być w stanie zrealizować umowy, którą zawarliśmy lub chcemy zawrzeć z użytkownikiem (na przykład w związku z dostawą towarów lub świadczeniem usług). W takim przypadku możemy być zmuszeni anulować dostawę towarów lub świadczenie usług, o czym terminowo zawiadomimy użytkownika.

 1. SPOSOBY GROMADZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Stosujemy różne metody gromadzenia danych od użytkowników lub na ich temat, do których należą:

 • Kontakt bezpośredni. Użytkownicy mogą przekazywać nam dane identyfikacyjne, kontaktowe lub finansowe poprzez wypełnianie formularzy albo kontakt listowny, telefoniczny, e-mailowy lub inny. Obejmuje to dane osobowe przekazywane nam, gdy użytkownik: 
  • zamawia nasze produkty lub usługi;
  • tworzy konto w naszej witrynie internetowej;
  • dokonuje subskrypcji naszych usług lub publikacji;
  • zgłasza chęć otrzymywania materiałów marketingowych;
  • przystępuje do konkursu, promocji, udziału w ankiecie;
  • przekazuje nam opinie.
 • Technologie lub interakcje automatyczne. Gdy użytkownik korzysta z naszej witryny internetowej, możemy automatycznie gromadzić dane techniczne dotyczące jego sprzętu, czynności wykonywanych w przeglądarce internetowej oraz schematów przeglądania stron internetowych. Takie dane osobowe gromadzimy przez korzystanie z plików cookie i podobnych technologii. Dalsze informacje na ten temat zawierają nasze zasady korzystania z plików cookie .
 • Osoby trzecie lub źródła dostępne publicznie. Możemy otrzymywać dane osobowe dotyczące użytkowników od różnych osób trzecich na zasadach określonych poniżej:
  • Dane techniczne uzyskiwane od następujących podmiotów:

(a)  Google Analytics — takie dane umożliwiają nam poznanie sposobów korzystania z naszej witryny przez odwiedzających oraz optymalizację witryny w celu poprawy jej wydajności.

(b)  Criteo, Emarsys, Facebook, Affiliate Window i Google — te podmioty używają specjalnych plików cookie do śledzenia poleceń z innych witryn.

(c)  Dane kontaktowe, finansowe i transakcyjne od dostawców usług technicznych, płatnościowych i pocztowych.

 • Dane kontaktowe od każdego, kto poleci użytkownika w ramach programu polecania znajomym.
 1. SPOSOBY WYKORZYSTANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe użytkowników wykorzystujemy wyłącznie w przypadkach dozwolonych prawem. Najczęściej będziemy opierać się na następujących podstawach prawnych, aby zapewnić, że dane osobowe użytkowników są przetwarzane zgodnie z prawem:

Realizacja umowy oznacza przetwarzanie danych w zakresie niezbędnym do wykonania umowy, której użytkownik jest stroną, albo do podjęcia na prośbę użytkownika określonych kroków przed zawarciem takiej umowy.

Słuszny interes to interes naszej firmy związany z prowadzeniem działalności i kierowaniem nią w sposób umożliwiający oferowanie najlepszych produktów i usług oraz zapewnienie optymalnej i najbezpieczniejszej obsługi. Przed przystąpieniem do przetwarzania danych osobowych w uzasadnionym interesie rozważamy i wyważamy potencjalne skutki dla użytkownika (pozytywne i negatywne) oraz przysługujące mu prawa. Nie wykorzystujemy danych osobowych użytkownika do działań, których negatywne skutki dla użytkownika przeważają nad naszym uzasadnionym interesem (chyba że mamy na nie zgodę użytkownika albo jest to wymagane lub dozwolone prawem). Aby uzyskać dalsze informacje o tym, jak w konkretnych działaniach rozpatrujemy nasz uzasadniony interes względem potencjalnych skutków dla użytkownika, należy skontaktować się z nami

Wypełnienie obowiązku prawnego lub nakazu sądowego oznacza przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego lub nakazu sądowego, który nas dotyczy.

Zgoda użytkownika oznacza przetwarzanie danych w zakresie, na który użytkownik udzielił z własnej woli konkretnej, świadomej zgody.

Zasadniczo nie opieramy się na zgodzie użytkownika jako podstawie prawnej do przetwarzania jego danych osobowych w celach innych niż związane z przesyłaniem użytkownikowi bezpośrednich treści marketingowych osób trzecich w wiadomościach e-mail lub SMS. 

Użytkownik ma prawo w każdej chwili wycofać zgodę marketingową poprzez kontakt z nami.

CELE WYKORZYSTYWANIA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW

W poniższej tabeli opisaliśmy wszystkie sposoby planowanego wykorzystania danych osobowych oraz stosowne podstawy prawne do takiego wykorzystania. W stosownych przypadkach wskazaliśmy też uzasadniony interes naszej firmy.

Należy zwrócić uwagę, że możemy przetwarzać dane osobowe w oparciu o więcej niż jedną podstawę prawną, w zależności od konkretnego celu wykorzystania danych. Jeśli w poniżej tabeli wskazano więcej niż jedną podstawę prawną do wykorzystywania przez nas danych osobowych, można skontaktować się z nami w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat konkretnej podstawy prawnej.

CEL/DZIAŁANIE

RODZAJ DANYCH

PODSTAWA PRAWNA

Zarejestrowanie użytkownika jako nowego klienta

- Identyfikacyjne

- Kontaktowe

- Wykonanie umowy zawartej z użytkownikiem

Obsługa i realizacja zamówienia, w tym:

- Zarządzanie płatnościami, opłatami i obciążeniami

- Windykacja i odzyskiwanie należności

- Wysyłka wiadomości dotyczących zamówień użytkownika

- Identyfikacyjne

- Kontaktowe

- Finansowe

- Transakcyjne

- Komunikacja marketingowa

- Wykonanie umowy zawartej z użytkownikiem

- Ochrona naszego słusznego interesu (windykacja należności)

- Zgoda użytkownika

Zarządzanie relacjami z użytkownikiem, w tym:

- Informowanie użytkownika o zmianach w naszych zasadach ochrony prywatności

- Skierowanie do użytkownika prośby o wyrażenie opinii lub udział w ankiecie

- Odpowiedź na zapytanie użytkownika

- Wysyłanie użytkownikowi innych istotnych wiadomości 

- Identyfikacyjne

- Kontaktowe

- Profilowe

- Komunikacja marketingowa

- Wykonanie umowy zawartej z użytkownikiem

- Wypełnienie obowiązku prawnego

- Ochrona naszego uzasadnionego interesu (aktualizacja naszej ewidencji,  informowanie użytkowników na bieżąco, badanie sposobów korzystania z naszych produktów/usług w celu wprowadzenia ulepszeń)

Umożliwienie użytkownikowi wzięcia udziału w losowaniu nagród, konkursie lub wypełnienia ankiety

- Identyfikacyjne

- Kontaktowe

- Profilowe

- Użytkowanie

- Komunikacja marketingowa

- Wykonanie umowy zawartej z użytkownikiem

- Ochrona naszego uzasadnionego interesu (utrzymanie użytkowników przez oferowanie zachęt i zniżek)

- Zgoda użytkownika

Administracja oraz ochrona naszej działalności i niniejszej witryny internetowej (w tym rozwiązywanie problemów, analiza danych, testowanie, konserwacja systemu, wsparcie, raportowanie i hosting danych)

- Identyfikacyjne

- Kontaktowe

- Techniczne

Ochrona naszego słusznego interesu (prowadzenie działalności, świadczenie usług administracyjnych i informatycznych, zabezpieczenia sieci, zapobieganie oszustwom oraz wykorzystanie danych w kontekście reorganizacji działalności lub restrukturyzacji grupy)

- Zgoda użytkownika

Dostarczanie użytkownikowi interesujących go treści i reklam oraz badanie lub poznawanie skuteczności reklam dostarczanych użytkownikowi

- Identyfikacyjne

- Kontaktowe

- Profilowe

- Użytkowanie

- Komunikacja marketingowa

- Techniczne

- Ochrona naszego uzasadnionego interesu (badanie sposobów korzystania z naszych produktów/usług, rozwój produktów/usług oraz naszej działalności, a także pozyskiwanie informacji na potrzeby definiowania strategii marketingowej)

- Zgoda użytkownika

Wykorzystanie analizy danych do ulepszania naszej witryny internetowej, produktów/usług, raportowania wewnętrznego, usprawniania działań marketingowych, poprawy relacji z klientami i obsługi klienta


Uwaga: dane te mogą mieć charakter zbiorczy.

- Techniczne

- Użytkowanie  

- Ochrona naszego słusznego interesu (definiowanie typów klientów korzystających z naszych produktów i usług, utrzymywanie aktualności i trafności merytorycznej naszej witryny internetowej, rozwój działalności, a także pozyskiwanie informacji na potrzeby definiowania strategii marketingowej)

- Zgoda użytkownika

Sugerowanie i polecanie użytkownikowi produktów lub usług, które mogą go interesować


Patrz MARKETING poniżej w celu uzyskania dalszych szczegółów

- Identyfikacyjne

- Kontaktowe

- Techniczne

- Użytkowanie

- Profilowe 

- Ochrona naszego uzasadnionego interesu (badanie sposobów korzystania z naszych produktów/usług, rozwój produktów/usług oraz naszej działalności, a także pozyskiwanie informacji na potrzeby definiowania strategii marketingowej)

- Zgoda użytkownika

Udostępnianie danych naszym starannie wybranym usługodawcom w celu realizacji działań w naszym imieniu

- Identyfikacyjne

- Kontaktowe

- Profilowe

- Użytkowanie

- Komunikacja marketingowa

- Techniczne

- Finansowe

- Transakcyjne

- Ochrona naszego uzasadnionego interesu (bezpieczne, dokładne i skuteczne dostarczanie naszych produktów i usług).  Przetwarzane dane będą zależne od wykorzystywanego dostawcy.

Tymczasowe zachowanie zapisu interakcji użytkownika z nami, takich jak nagrania rozmów, dla celów szkoleniowych

- Identyfikacyjne

- Kontaktowe

- Użytkowanie

- Ochrona naszego słusznego interesu (poprawa oferty obsługi klienta)

Zastosowanie się do obowiązujących przepisów prawa, zgodnych z prawem żądań, wymogów dotyczących przechowywania dokumentacji i procesów prawnych, w stosownych przypadkach/w razie potrzeby.

- Identyfikacyjne

- Kontaktowe

- Finansowe

- Transakcyjne

- Obowiązki prawne

 

MARKETING

Staramy się zapewnić użytkownikom możliwość wyboru opcji dotyczących pewnych sposobów wykorzystania danych osobowych, zwłaszcza w kontekście marketingu i reklamy.

NASZE OFERTY PROMOCYJNE

Dane identyfikacyjne, kontaktowe, techniczne, użytkowe i profilowe użytkownika możemy wykorzystywać w celu wyrobienia poglądu na temat produktów lub usług, których użytkownik może potrzebować albo które mogą go zainteresować. W ten sposób wybieramy produkty, usługi i oferty, które mogą być odpowiednie dla danego użytkownika (właśnie na tym polega marketing).

Użytkownik otrzymuje od nas treści marketingowe, jeśli zwrócił się do nas o przekazanie informacji, zakupił u nas produkty lub usługi, przekazał nam swoje dane, przystępując do konkursu lub rejestrując się do udziału w promocji, a w każdym z powyższych przypadków nie zrezygnował z otrzymywania treści marketingowych.

CZY MOŻEMY USUNĄĆ UŻYTKOWNIKA Z LISTY ADRESOWEJ?

Jeśli użytkownik jest naszym obecnym klientem lub wyraził stosowną zgodę (w przypadku nowego klienta) lub w inny sposób z niej nie zrezygnował, będzie on otrzymywał od firmy Bulk™ oferty specjalne i promocje, przesyłane pocztą, w wiadomościach e-mail, SMS oraz RCS. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać ofert i promocji drogą elektroniczną, może zrezygnować z subskrypcji tutaj lub w linku dołączonym jako część naszej całej komunikacji marketingowej. Postaramy się usunąć jego dane z naszej listy adresowej e-mail możliwie jak najszybciej, pełne usunięcie danych może zająć jednak pewien czas, w związku z czym użytkownik może otrzymać od nas jeszcze jedną lub dwie wiadomości e-mail. Jeśli  użytkownik nie chce otrzymywać ofert i promocji pocztą, SMS-em lub RCS-em, należy poinformować nas o tym, wysyłając e-mail na adres [WPISAĆ EMAIL POLSKIEJ OBSŁUGI KLIENTA]. Nasze pocztowe materiały marketingowe są drukowane z wyprzedzeniem, więc może upłynąć trochę czasu, zanim proces ten zostanie zakończony dla tego medium, dlatego możliwe jest, że w takich przypadkach użytkownik otrzyma jedną dodatkową wiadomość.

Jeśli dane użytkownika znajdują się na uznanej liście osób nie zgadzających się na wpisanie na listę w jurysdykcji, w której mieszkasz, Bulk™ dołoży wszelkich starań, aby użytkownik nie otrzymywał od nas materiałów marketingowych, chyba że bezpośrednio zażąda inaczej.

CZY MOŻNA PONOWNIE WPISAĆ SIĘ NA LISTĘ ADRESOWĄ?

Jeśli użytkownik wcześniej poprosił nas o nieprzysyłanie ofert, lecz zmienił zdanie, należy poinformować nas o tym, wysyłając e-mail na adres [WPISAĆ EMAIL POLSKIEJ OBSŁUGI KLIENTA]

PLIKI COOKIE

W przeglądarce internetowej można skonfigurować odrzucanie wszystkich lub niektórych plików cookie albo ostrzeganie o ich ustawieniu lub otwarciu przez witryny internetowe. Należy pamiętać, że w przypadku wyłączenia lub odrzucenia plików cookie niektóre sekcje niniejszej witryny internetowej mogą być niedostępne lub mogą nie działać prawidłowo. Aby uzyskać więcej informacji na temat stosowanych przez nas plików cookie, należy zapoznać się z naszą polityką plików cookie.

ZMIANA CELU

Dane osobowe użytkowników wykorzystujemy wyłącznie do celów, w których zostały zgromadzone, o ile nie uznamy, że potrzebujemy wykorzystać je do innych uzasadnionych celów, zgodnych z celem pierwotnym. Aby uzyskać wyjaśnienie, dlaczego przetwarzanie danych w nowym celu jest zgodne z celem pierwotnym, należy skontaktować się z nami.

Jeśli zajdzie potrzeba wykorzystania danych osobowych użytkownika w celach niezwiązanych z pierwotnym celem, zawiadomimy go o tym i wyjaśnimy podstawę prawną takiego postępowania.

Należy pamiętać, że jeśli to wymagane lub dozwolone zgodnie z prawem, dane osobowe użytkownika możemy przetwarzać bez jego zgody czy wiedzy, jednak zgodnie z powyższymi zasadami. 1. UJAWNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

Możemy udostępnić dane osobowe użytkownika osobom czy podmiotom wskazanym poniżej, do celów określonych w punkcie 4 powyżej.

 • Określone osoby trzecie wymienione w punkcie 3 powyżej.
 • Osoby trzecie, na rzecz których zdecydujemy się dokonać sprzedaży, cesji lub fuzji części naszej spółki lub naszych aktywów. Ewentualnie możemy podjąć decyzję o nabyciu innych firm lub przeprowadzeniu fuzji z nimi. W przypadku zajścia takiej zmiany w naszej firmie nowi właściciele mogą wykorzystywać dane osobowe użytkownika w sposób określony w niniejszych zasadach ochrony prywatności.
 • Dostawcy usług działający jako podmioty przetwarzające, którzy świadczą szereg usług w naszym imieniu, np. usługi informatyczne i administracji systemami; usługi marketingowe   (takie jak nasi partnerzy polecający znajomym); platformy handlu elektronicznego i funkcje wsparcia; usługi śledzenia przesyłek; usługi przeglądów stron internetowych i produktów; usługi księgowe; platformy komunikacyjne; oraz platformy zarządzania relacjami z klientami.
 • Nasza sieć kurierów, którzy pomagają nam dostarczać nasze produkty.
 • Zawodowi doradcy, w tym prawnicy, bankierzy, audytorzy i ubezpieczyciele, którzy świadczą usługi doradcze, bankowe, prawne, ubezpieczeniowe i księgowe.
 • Organy regulacyjne, organy ścigania i inne organy rządowe z siedzibą w Polsce, Wielkiej Brytanii i innych krajach, które w pewnych okolicznościach wymagają zgłaszania czynności przetwarzania.

Od wszystkich osób trzecich wymagamy poszanowania bezpieczeństwa danych osobowych użytkowników oraz ich przetwarzania zgodnie z prawem. Nie zezwalamy zewnętrznym usługodawcom na wykorzystywanie danych osobowych użytkowników do własnych celów. Zezwalamy im jedynie na przetwarzanie takich danych osobowych do określonych celów, według naszych dyspozycji. Nie sprzedajemy i nie udostępniamy danych użytkowników innym firmom dla ich własnych celów marketingowych.

ZEWNĘTRZNE PLATFORMY PŁATNICZE

Korzystamy z następujących platform zewnętrznych do przetwarzania płatności dokonywanych na naszą rzecz:

Klarna

Ich nota prywatności znajduje się pod poniższym adresem: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/en_gb/privacy.

Paypal

Ich nota prywatności znajduje się pod poniższym adresem: https://www.paypal.com/uk/webapps/mpp/ua/privacy-full

ZESTAWY TESTÓW DNA

Nasze zestawy do badań DNA są dostarczane przez osobę trzecią o nazwie GenePlanet. Chociaż produkty te są oznaczone jako bulk™, nie przetwarzamy żadnych Informacji genetycznych (zgodnie z definicją GenePlanet) odnoszących się do użytkowników. Wszelkie Informacje genetyczne pochodzące z próbek lub w inny sposób dostarczone przez użytkownika są gromadzone i przetwarzane przez GenePlanet.

Dalsze informacje na temat sposobu przetwarzania danych osobowych i stosowanych środków bezpieczeństwa można znaleźć na ich stronie internetowej i zapoznać się z informacją o ochronie prywatności (https://geneplanet.com/privacy-policy) oraz oświadczeniem o ochronie danych osobowych (https://geneplanet.com/data-privacy). 

bulk™ nie będzie przetwarzał żadnych dodatkowych kategorii danych osobowych w ramach tej oferty produktowej. Jeśli użytkownik ma jakiekolwiek dalsze pytania dotyczące tego produktu lub chciałby skorzystać ze swoich praw, prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych, korzystając z danych zawartych w niniejszej informacji.

 1. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH ZA GRANICĘ

bulk™ ma siedzibę w Wielkiej Brytanii (UK), a więc wynika z tego, że niektóre zewnętrzne osoby trzecie, którym przekazujemy dane osobowe, mają siedzibę w Wielkiej Brytanii, a nie w Polsce. Niektóre dodatkowe przekazania mogą mieć miejsce na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), np. w Irlandii i Niemczech. Kraje te zostały uznane przez Komisję Europejską za zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych osobowych. 

W ograniczonych okolicznościach dane użytkowników mogą być przekazywane do krajów spoza Polski, Wielkiej Brytanii i EOG. Przekażemy dane osobowe użytkownika poza te jurysdykcje tylko wtedy, gdy będzie to wymagane do przetworzenia zamówienia lub do realizacji celów, które udokumentowaliśmy w tabeli powyżej. Obejmuje to Stany Zjednoczone (USA). Prosimy również o zapoznanie się z częścią „Ujawnianie danych osobowych” powyżej. Ponadto zapewniamy podobny stopień ochrony danych osobowych użytkowników poprzez zapewnienie odpowiednich zabezpieczeń w kontaktach z amerykańskimi osobami trzecimi, na przykład w przypadku korzystania z usług określonych dostawców, możemy korzystać z określonych umów zatwierdzonych przez Komisję Europejską lub władze brytyjskie, w zależności od przypadku, które zapewniają danym osobowym taką samą ochronę, jaką mają w EOG i Wielkiej Brytanii.

Prosimy o Kontakt aby uzyskać więcej informacji na temat konkretnego mechanizmu stosowanego przez nas podczas przekazywania danych osobowych użytkowników poza EOG/UK. 

 1. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

W celu ochrony danych osobowych użytkowników przed przypadkową utratą, wykorzystaniem lub dostępem bez upoważnienia, modyfikacją czy ujawnieniem stosujemy odpowiednie zabezpieczenia informatyczne. Dodatkowo, na dostęp do danych osobowych zezwalamy wyłącznie tym pracownikom, agentom, wykonawcom i innym osobom trzecim, które mają uzasadnioną potrzebę biznesową ich posiadania. Takie osoby przetwarzają dane osobowe użytkowników wyłącznie według naszych dyspozycji i podlegają obowiązkowi zachowania poufności.

Wprowadziliśmy procedury postępowania we wszelkich przypadkach potencjalnego naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych, a jeśli prawo tego od nas wymaga, powiadamiamy o takich przypadkach użytkowników i stosowne organy nadzorcze.

W jaki sposób chronimy dane użytkowników w swoich systemach wewnętrznych?

Prywatność użytkowników chronimy na kilka sposobów:

 • Dostęp do danych kont klientów mają wyłącznie osoby, które wymagają dostępu w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych.
 • W naszym systemie stosujemy pełne mechanizmy kontroli danych logowania i haseł.
 • Wszyscy pracownicy zatrudnieni w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy muszą podpisać klauzulę o zachowaniu poufności, co stanowi jeden z warunków zatrudnienia.
 • Wszystkie połączenia są rejestrowane i monitorowane do celów szkoleniowych i ze względów bezpieczeństwa.
 • Mechanizmy kontroli poufności i dostępu do baz danych są okresowo rewidowane i aktualizowane w celu lepszej ochrony danych osobowych.
 • Stosujemy inne odpowiednie procedury i techniczne środki bezpieczeństwa (takie jak techniki szyfrowania, anonimizacji i archiwizacji), aby zabezpieczyć informacje użytkowników we wszystkich naszych systemach komputerowych, sieciach i na naszej stronie internetowej.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących danych osobowych i danych konta prowadzonego przez nas w imieniu użytkownika powinien on skontaktować się z nami. W takim przypadku zweryfikujemy jego dane i w razie potrzeby zaktualizujemy ewidencję. Użytkownik może wysłać do na email na adres [WPISAĆ EMAIL POLSKIEJ OBSŁUGI KLIENTA] 

 1. PRZECHOWYWANIE DANYCH

PRZEZ JAKI OKRES WYKORZYSTUJEMY DANE OSOBOWE?

Dane osobowe użytkowników przechowujemy wyłącznie przez okres niezbędny do wypełnienia celów, dla których są gromadzone, w tym celów związanych z wymogami prawnymi, księgowymi i sprawozdawczymi.

Przy ustalaniu właściwego okresu przechowywania danych osobowych bierzemy pod uwagę ilość, charakter i wrażliwość danych osobowych, potencjalne ryzyko wyrządzenia szkód w przypadku ich wykorzystania lub ujawnienia bez upoważnienia, cele przetwarzania danych osobowych oraz możliwości zrealizowania takich celów innymi sposobami, a także stosowne wymogi prawne.

W pewnych sytuacjach użytkownik może zwrócić się do nas o usunięcie jego danych: więcej informacji na ten temat zawiera poniższy punkt Żądanie usunięcia.

W pewnych sytuacjach możemy anonimizować dane osobowe użytkownika (aby nie można ich było z nim powiązać) do celów badawczych i statystycznych. W takim przypadku możemy wykorzystywać takie informacje przez czas nieokreślony, nie zawiadamiając o tym użytkownika.

 1. OCHRONA PRAWNA PRZYSŁUGUJĄCA UŻYTKOWNIKOM

W pewnych sytuacjach użytkownikom przysługują w odniesieniu do ich danych osobowych następujące prawa na mocy przepisów o ochronie danych. Więcej informacji na temat takich praw można uzyskać, klikając poniższe łącza:

Żądanie dostępu do własnych danych osobowych (powszechnie znane jako „żądanie dostępu podmiotu danych”). Umożliwia użytkownikowi otrzymanie kopii posiadanych przez nas danych osobowych jego dotyczących oraz sprawdzenie, czy są one przetwarzane zgodnie z prawem.

Żądanie korekty posiadanych przez nas danych osobowych użytkownika. Umożliwia użytkownikowi skorygowanie posiadanych przez nas niepełnych lub niedokładnych danych osobowych jego dotyczących. Może to wymagać od nas weryfikacji dokładności przekazanych nam nowych danych.

Żądanie usunięcia danych osobowych. Umożliwia użytkownikowi zwrócenie się do nas o usunięcie jego danych osobowych, gdy nie występuje istotny powód ich dalszego przetwarzania przez nas. Użytkownik może także zwrócić się do nas o usunięcie jego danych osobowych w przypadku skutecznego skorzystania z prawa do zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (patrz poniżej), jeśli są przetwarzane w sposób niezgodny z prawem lub jeśli prawo miejscowe wymaga od nas ich usunięcia. Należy jednak pamiętać, że nie zawsze możemy być w stanie spełnić żądanie usunięcia danych z określonych względów prawnych, o których w stosownych przypadkach zawiadomimy użytkownika w momencie wysuwania żądania.

Zgłaszanie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadku, gdy przetwarzamy je w naszym słusznym interesie (lub interesie osoby trzeciej), ale sytuacja użytkownika zmusza go do zgłoszenia sprzeciwu, ponieważ uważa on, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza jego prawa podstawowe i swobody obywatelskie. Prawo do zgłoszenia sprzeciwu przysługuje użytkownikowi także w sytuacji, gdy dane są przetwarzane do bezpośrednich celów marketingowych. W niektórych przypadkach możemy być w stanie wykazać, że mamy niepodważalną podstawę prawną do przetwarzania danych użytkownika, która przeważa nad jego prawami i swobodami obywatelskimi.

Żądanie zawieszenia przetwarzania danych osobowych. Umożliwia użytkownikowi zwrócenie się do nas o zawieszenie przetwarzania jego danych osobowych w następujących sytuacjach: (a) użytkownik chce ustalić dokładność danych; (b) wykorzystujemy dane w sposób niezgodny z prawem, ale użytkownik nie chce, aby zostały usunięte; (c) użytkownik chce, abyśmy zachowali dane nawet wówczas, gdy ich już nie potrzebujemy, w celu umożliwienia mu wysunięcia, wyegzekwowania lub obrony roszczeń prawnych; (d) użytkownik zgłosił sprzeciw wobec wykorzystania przez nas jego danych, ale musimy zweryfikować, czy rzeczywiście nadużywamy podstawy prawnej do ich wykorzystania.

Żądanie przekazania danych osobowych użytkownikowi lub osobie trzeciej. Przekażemy użytkownikowi lub wybranej przez niego osobie trzeciej jego dane osobowe w uporządkowanym, powszechnie stosowanym formacie możliwym do odczytania przez komputer. Należy zwrócić uwagę, że to prawo dotyczy wyłącznie danych gromadzonych automatycznie, na wykorzystanie których użytkownik początkowo wyraził zgodę, albo które są wykorzystywane w związku z realizacją umowy zawartej z użytkownikiem.

Prawo do wycofania zgody w każdej chwili, przysługujące w przypadku przetwarzania przez nas danych na podstawie zgody. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na legalność przetwarzania danych przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może uniemożliwiać nam dostarczanie użytkownikowi pewnych produktów lub usług. O każdym takim przypadku poinformujemy użytkownika w momencie wycofywania zgody.

Dalsze pytania? Prześlij zapytanie

Aby skorzystać z któregoś z powyższych praw, należy skontaktować się z nami.

INFORMACJE, KTÓRYCH MOŻEMY ZAŻĄDAĆ OD UŻYTKOWNIKA

Aby potwierdzić tożsamość użytkownika i jego prawo do uzyskania dostępu do danych (lub skorzystania z innych praw), możemy poprosić go o podanie określonych informacji. Jest to środek bezpieczeństwa zapobiegający ujawnieniu danych osobowych osobie, której nie przysługuje prawo do ich otrzymania. Możemy także skontaktować się z użytkownikiem i poprosić go podanie dalszych informacji dotyczących jego wniosku, aby przyspieszyć udzielnie odpowiedzi.

TERMIN UDZIELENIA ODPOWIEDZI

Na wszystkie uzasadnione żądania staramy się odpowiedzieć w ciągu miesiąca. Sporadycznie może to potrwać dłużej, jeśli wniosek jest wyjątkowo złożony lub złożono szereg wniosków. W takim przypadku powiadomimy użytkownika i będziemy na bieżąco informować o statusie żądania.

 1. ZMIANY NOWY PRYWATNOŚCI

Dziękujemy za poświęcenie czasu na przeczytanie naszej noty prywatności.

Ta wersja została ostatnio zaktualizowana 9 sierpnia 2022. Historyczne wersje można uzyskać, kontaktując się z nami.

Okresowo możemy zmieniać niniejszą notę prywatności (na przykład, wtedy gdy zmieni się prawo). Zalecamy regularne sprawdzanie tej informacji, aby być na bieżąco.

Czy ten artykuł był pomocny?

Komentarze

Komentarze: 0

Zaloguj się, aby dodać komentarz.